Skip to main content

Forskargrupp - Olle Ringdén

Gruppens fokus är klinisk och experimentell forskning angående allogen hematopoietisk stamcellstransplantation.

Centrala problem är transplant-kontra-värdreaktionen, infektioner och leukemirecidiv. Vi vill förkorta den neutropena fasen genom intraarteriell infusion. Vi vill använda decidua stromaceller från placenta och dess immunmodulerande effekt för att dämpa transplantat-kontra-värd reaktionen och toxicitet. Vi gör produktkontroller för att förbättra de kliniska resultaten.

 1. Utveckla ett optimalt protokoll för att behandla GVHD kliniskt med decidua stromaceller.
  • Vi utvärderar målsökning av decidua stromaceller samt betydelse av thymus och mjälte samt interaktion med monocyter och makrofager.
  • Vi utför kliniska pilotstudier med DSC, framför allt vid akut GVHD. Vi studerar stromacellernas effekt på lymfocyt-subpopulationer och cytokinproduktion hos patienter. Vi studerar också immunisering av stromaceller.
 2. Intraarteriell infusion av stamceller görs i samarbete med professor Staffan Holmin, Neuroradiologen. Frågeställning är om intraarteriell kan förbättra anslaget av stamceller och minska recidivrisken i leukemi?
   
 3. Utvärdera och optimera den allogena graft-versus-cancer-effekten.
  • Utvärdera den immunologiska mekanismen bakom reducerad GVHD hos hemsjukvårdspatienter jämfört med sjukhusvård.
  • En prospektiv randomiserad studie där tacrolimus och sirolimus jämförs med cyklosporin och methotrexate.
  • Starta en randomiserad studie där patienter behandlas med anti-B-cellsantikroppar för att minska risken för GVHD.
  • Patienter som inte har ett HLA-identiskt syskon randomiseras till behandling med haploidentisk besläktad givare eller en HLA-identisk obesläktad givare.
  • Studera betydelsen av HLA-inkompatibilitet för graft-versus-leukemi-effekten.
  • Studera celldosens betydelse vid reducerad konditionering.
  • Utvärdera riskfaktorer för transplantatrejektion.
  • Utvärdera risk för sekundär solid cancer efter transplantation med reducerad konditionering.
  • Vilken är bästa givare hos män med leukemi.
  • Utvärdera stamcellstransplantation vid pancreas- och levercancer.

Studierna utförs i samarbete med CAST, Jonas Mattsson m fl, Nordiska Benmärgstransplantationsgruppen, Europeiska Benmärgstransplantationsgruppen och Center for International Blood and Marrow Transplant Research.

Forskargruppsledare Olle Ringdén

 

 

Gruppmedlemmar

 

Helen Kaipe Forskare
Martin Solders Doktorand
Gunilla Tillinger Anknuten
Mehmet Uzunel Forskare

Forskningstekniker

 • Realtids-PCR
 • genotypning
 • flödescytometri
 • immunhistokemi
 • immuncytokemi
 • ELISA
 • cellisoleringstekniker

Externa bidragsgivare

Cancerfonden, Barncancerfonden, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Cancerföreningen i Stockholm

Undervisningsuppdrag

Undervisar om stamcellstransplantation på läkarlinjen samt inom forskarutbildning.

Utvalda publikationer

N-acetyl-L-cysteine increases acute graft-versus-host disease and promotes T-cell-mediated immunity in vitro.
Karlsson H, Nava S, Remberger M, Hassan Z, Hassan M, Ringdén O
Eur. J. Immunol. 2011 Apr;41(4):1143-53

Improved survival after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in recent years. A single-center study.
Remberger M, Ackefors M, Berglund S, Blennow O, Dahllöf G, Dlugosz A, et al
Biol. Blood Marrow Transplant. 2011 Nov;17(11):1688-97

Stromal cells from term fetal membrane are highly suppressive in allogeneic settings in vitro.
Karlsson H, Erkers T, Nava S, Ruhm S, Westgren M, Ringdén O
Clin. Exp. Immunol. 2012 Mar;167(3):543-55

Many days at home during neutropenia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation correlates with low incidence of acute graft-versus-host disease.
Ringdén O, Remberger M, Holmberg K, Edeskog C, Wikström M, Eriksson B, et al
Biol. Blood Marrow Transplant. 2013 Feb;19(2):314-20

Fetal membrane cells for treatment of steroid-refractory acute graft-versus-host disease.
Ringdén O, Erkers T, Nava S, Uzunel M, Iwarsson E, Conrad R, et al
Stem Cells 2013 Mar;31(3):592-601