Forskargrupp - Olle Ringdén

This page in English

Gruppens fokus är klinisk och experimentell forskning angående allogen hematopoietisk stamcellstransplantation.

Centrala problem är transplant-kontra-värdreaktionen, infektioner och leukemirecidiv. Vi vill förkorta den neutropena fasen genom intraarteriell infusion. Vi vill använda decidua stromaceller från placenta och dess immunmodulerande effekt för att dämpa transplantat-kontra-värd reaktionen och toxicitet. Vi gör produktkontroller för att förbättra de kliniska resultaten.

 1. Utveckla ett optimalt protokoll för att behandla GVHD kliniskt med decidua stromaceller.
  • Vi vill utvärdera mekanismen bakom den immunhämmande effekten av decidua stromaceller. Vi vill använda genmanipulerade stromaceller in vitro och in vivo. Vi utvärderar olika immunsuppressiva medels effekt samt effekten av acetylcystein och interferon-y.
  • Vi utvärderar målsökning av decidua stromaceller samt betydelse av thymus och mjälte samt interaktion med monocyter och makrofager.
  • Vi utför kliniska pilotstudier med DSC, framför allt vid akut GVHD. Vi studerar stromacellernas effekt på lymfocyt-subpopulationer och cytokinproduktion hos patienter. Vi studerar också immunisering av stromaceller.
 2. Intraarteriell infusion av stamceller görs i samarbete med professor Staffan Holmin, Neuroradiologen. Frågeställning är om intraarteriell kan förbättra anslaget av stamceller och minska recidivrisken i leukemi?
   
 3. Utvärdera och optimera den allogena graft-versus-cancer-effekten.
  • Utvärdera den immunologiska mekanismen bakom reducerad GVHD hos hemsjukvårdspatienter jämfört med sjukhusvård.
  • En prospektiv randomiserad studie där tacrolimus och sirolimus jämförs med cyklosporin och methotrexate.
  • Starta en randomiserad studie där patienter behandlas med anti-B-cellsantikroppar för att minska risken för GVHD.
  • Patienter som inte har ett HLA-identiskt syskon randomiseras till behandling med haploidentisk besläktad givare eller en HLA-identisk obesläktad givare.
  • Studera betydelsen av HLA-inkompatibilitet för graft-versus-leukemi-effekten.
  • Studera celldosens betydelse vid reducerad konditionering.
  • Utvärdera riskfaktorer för transplantatrejektion.
  • Utvärdera risk för sekundär solid cancer efter transplantation med reducerad konditionering.
  • Vilken är bästa givare hos män med leukemi.
  • Utvärdera stamcellstransplantation vid pancreas- och levercancer.

Studierna utförs i samarbete med CAST, Jonas Mattsson m fl, Nordiska Benmärgstransplantationsgruppen, Europeiska Benmärgstransplantationsgruppen och Center for International Blood and Marrow Transplant Research.

Forskargruppsledare Olle Ringdén

Gruppmedlemmar

Helen KaipeForskare
Richard OlssonAnknuten
Olle RingdénProfessor emeritus
Martin SoldersDoktorand
Petter SvenbergForskarstuderande
Gunilla TillingerAnknuten
Mehmet UzunelForskare

Forskningstekniker

 • Realtids-PCR
 • genotypning
 • flödescytometri
 • immunhistokemi
 • immuncytokemi
 • ELISA
 • cellisoleringstekniker

Externa bidragsgivare

Cancerfonden, Barncancerfonden, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Cancerföreningen i Stockholm

Undervisningsuppdrag

Undervisar om stamcellstransplantation på läkarlinjen samt inom forskarutbildning.

Utvalda publikationer

N-acetyl-L-cysteine increases acute graft-versus-host disease and promotes T-cell-mediated immunity in vitro.
Karlsson H, Nava S, Remberger M, Hassan Z, Hassan M, Ringdén O
Eur. J. Immunol. 2011 Apr;41(4):1143-53

Improved survival after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in recent years. A single-center study.
Remberger M, Ackefors M, Berglund S, Blennow O, Dahllöf G, Dlugosz A, et al
Biol. Blood Marrow Transplant. 2011 Nov;17(11):1688-97

Stromal cells from term fetal membrane are highly suppressive in allogeneic settings in vitro.
Karlsson H, Erkers T, Nava S, Ruhm S, Westgren M, Ringdén O
Clin. Exp. Immunol. 2012 Mar;167(3):543-55

Many days at home during neutropenia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation correlates with low incidence of acute graft-versus-host disease.
Ringdén O, Remberger M, Holmberg K, Edeskog C, Wikström M, Eriksson B, et al
Biol. Blood Marrow Transplant. 2013 Feb;19(2):314-20

Fetal membrane cells for treatment of steroid-refractory acute graft-versus-host disease.
Ringdén O, Erkers T, Nava S, Uzunel M, Iwarsson E, Conrad R, et al
Stem Cells 2013 Mar;31(3):592-601

StamcellsbiologiTransplantation