Skip to main content

Forskargrupp - Anders Helander

Förbättrad laboratoriediagnostik av alkohol och nya droger: fokus på alkoholmarkörer och Internetdroger (designerdroger). Vi arbetar med att studera förekomsten av alkohol- och drogsubstanser och deras metaboliter i olika biologiska provmaterial som kan användas för rutinmässig testning, såsom blod, urin, saliv och utandningsluft

Tidig identifiering av personer i riskzonen för att utveckla alkohol- och drogrelaterade problem kan möjliggöra att behandling kan inledas innan allvarliga symptom uppträder och är en nyckelfaktor för framgångsrikt resultat. Personer som missbrukar alkohol och droger, eller som har relaterade problem, lämnar dock sällan tillförlitliga uppgifter om sina drogvanor. Tillgång till objektiva mått (laboratorietester) för påvisande av alkohol- och drogintag är därför mycket viktigt. Denna möjlighet begränsas för närvarande av bristen på tillräckligt känsliga och specifika detektionsmetoder. Etanolanalys i utandnings- eller blodprov är visserligen mycket användbart, men kan endast upptäcka alkoholintag som skett under de senaste timmarna. Leverfunktionstester (t ex GGT) å andra sidan kan främst identifiera kronisk hög alkoholkonsumtion som pågått i månader eller år, vilket innebär låg känslighet för att tidigt påvisa riskkonsumtion. En annan nackdel med levermarkörer är att förhöjda nivåer kan bero på andra orsaker än alkohol.

Vårt arbete syftar till att identifiera, utvärdera och införa en panel av nya kliniskt användbara laboratorietester för att upptäcka drickande under de senaste dygnen (EtG och EtS i urinen), för att identifiera långvarig alkoholöverkonsumtion under de senaste veckorna till månaden (PEth och CDT i blodet), eller för att påvisa användning av nya psykoaktiva droger (”Internetdroger”) som inte upptäcks av dagens rutintester. Vi siktar också på att bestämma optimala kliniska tillämpningar för dessa tester för upptäckt, prevention och rehabilitering av personer med alkohol- och drogrelaterade problem. Slutligen vill vi utveckla bioanalytiska metoder som lämpar sig för användning i rutinlaboratorier.

Vi arbetar med att studera förekomsten av alkohol- och drogsubstanser och deras metaboliter i olika biologiska provmaterial som kan användas för rutinmässig testning, såsom blod, urin, saliv och utandningsluft. Parallellt tar vi fram nya analysmetoder baserade på kromatografisk separation följt av fotometrisk eller masspektrometrisk detektion (HPLC, LC-MS/MS). Vi studerar sedan hur de nya testerna fungerar i olika patientpopulation eller vid laboratorieförsök. Utvecklingen av en panel med nya känsliga och specifika laboratorietester för akut och kroniskt alkoholmissbruk (alkoholmarkörer) har visat sig förbättra möjligheten att tidigt upptäcka och behandla personer med alkoholrelaterade problem. Framtagandet av nya metoder som kan upptäcka intag av nya psykoaktiva droger (”Internetdroger, designerdroger”) har också visat sig vara mycket viktigt i kliniska sammanhang.

Forskargruppsledare Anders Helander

Anknuten

Anders Helander

Enhet: Avdelningen för klinisk kemi
E-post: Anders.Helander@ki.se

Gruppmedlemmar

Anders HelanderProfessor, adjungerad

Forskningstekniker

  • Vätskekromatografiska metoder kopplat till UV resp masspektrometrisk detektion (HPLC, LC-MS/MS)

Externa bidragsgivare

Statens Folkhälsoinstitut (FHI)

Undervisningsuppdrag

Läkarprogrammet, IBL, Uppdragsutbildningar

Utvalda publikationer

Identification of novel psychoactive drug use in Sweden based on laboratory analysis--initial experiences from the STRIDA project.
Helander A, Beck O, Hägerkvist R, Hultén P
Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2013 Aug;73(5):400-6

Monitoring of the alcohol biomarkers PEth, CDT and EtG/EtS in an outpatient treatment setting.
Helander A, Péter O, Zheng Y
Alcohol Alcohol. ;47(5):552-7

Changes in transferrin glycosylation during pregnancy may lead to false-positive carbohydrate-deficient transferrin (CDT) results in testing for riskful alcohol consumption.
Kenan N, Larsson A, Axelsson O, Helander A
Clin. Chim. Acta 2011 Jan;412(1-2):129-33