Lokalt djurskyddssorgan (DO)

This page in English

Djurskyddsorganet (DO) vid Karolinska Institutet bildades den 1 januari 2013*. Det lokala djurskyddsorganet på Karolinska Institutet har som syfte att stärka djurskyddet för försöksdjuren på KI. 

DO vid KI är ett oberoende organ som rapporterar till verksamhetsansvarig på Komparativ medicin och till Styrelsen för forskning.
Nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är rådgivande organ till djurskyddsorganet.

* Enligt EU-direktiv 2010/63 för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur SJVFS 2012:26; Saknr L 150 (se nedan). 

DO:s årsrapport för 2017

Ledamöter

Ledamöter i DO utnämns av Styrelsen för forskning på KI och har en mandatperiod på tre eller fyra år. Ledamöter från och med 1 januari 2017:

Viveka Hillegart, senior 3R-handläggare, expert (ordförande)
Dagmar Galter, föreståndare
Karolina Westlund, etolog
Gilad Silberberg, forskare
Susanne Nyhlén, forskare
Camilla Svensson, forskare 
Bengt Eriksson, veterinär
Lars Bräutigam, forskare
Margareta Some, djurhuschef
Elin Törnqvist, toxikologi-expert Swetox
Velmurugesan Arulampalam, core facilitetsföreståndare
Josefin Lilja, chefstekniker som sköter djuren
Johanna Aspsäter, tekniker som sköter djuren

Kontakt

E-post: ldo@km.ki.se

Rekommendationer från DO

Rekommendation nr. 1: Inducering av experimentiell SLE

Rekommendation nr. 2: Märkning och genotypning av smågnagare

Rekommendation nr. 3: Implementations of the 3Rs in research 

Texturval från Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

SJVFS 2012:26 Saknr L 150

5 Kap. DJURSKYDDSORGAN
Djurskyddsorganets syfte och sammansättning
Den som använder, föder upp, tillhandahåller eller förvarar försöksdjur ska ha ett djurskyddsorgan och bestämmelser om djurskyddsorganets övergripande uppgifter finns i 20 § 4 djurskyddslagen (1988:534).
Djurskyddsorganet ska minst bestå av en
1. föreståndare,
2. försöksdjursveterinär eller expert,
3. i förekommande fall etolog,
4. forskare, samt
5. representant för personalen som sköter djuren.

Djurskyddsorganets uppgifter
Djurskyddsorganet ska ge den personal som hanterar djur råd i djurskyddsfrågor i samband med inskaffande, hållande, skötsel och användning av försöksdjur.
Djurskyddsorganet ska ta fram respektive granska interna rutinbeskrivningar för övervakning, rapportering och uppföljning av djurens välfärd samt för det övergripande djurskyddsarbetet i verksamheten.
Djurskyddsorganet ska aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.
Djurskyddsorganet ska ge personalen råd om hur de ska tillämpa kravet på ersättning, begränsning och förfining av djurförsök, samt informera om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen på detta område.
Djurskyddsorganet ska följa utvecklingen och resultatet av de försök som bedrivs inom verksamheten avseende djurskyddseffekterna för de djur som används. I samband med detta ska djurskyddsorganet identifiera och ge råd om de faktorer som ytterligare bidrar till ersättning, begränsning och förfining.
Djurskyddsorganet ska ge råd vid utplacering av djur i hem, inklusive lämpliga metoder för socialisering av de djur som ska utplaceras.
Tillståndshavaren (i detta fall KI) får ge djurskyddsorganet ytterligare uppgifter om rådgivning och framtagande av rutiner
Djurskyddsorganet ska föra journal över alla sina råd och de beslut som fattas i anslutning till råden. Journalerna sparas i minst tre år och på begäran görs tillgängliga för Jordbruksverket, de regionala djurförsöksetiska nämnderna, den centrala djurförsöksetiska nämnden och länsstyrelsen.

 

Djurförsök