NyheterForskning

KI:s djurskyddsorgan tar emot tilläggsansökningar som inte innebär negativ inverkan på djuret

Publicerat 2018-06-20 13:54. Uppdaterat 2018-06-20 13:59

Fr.o.m. den 15 juli 2018 finns en uppdaterad föreskrift av L150 (SJVFS 2017:40, Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd om försöksdjur). Nytt är att djurskyddsorganet tar emot tilläggsansökningar från forskare vid KI när det gäller tilläggsansökningar som inte innebär lidande för djuret. Tidigare har dessa beslutas av regionala djurförsöksetiska nämnden. 

En forskargruppsledare (PI) som redan har ett giltigt godkänt djurförsöksetiskt tillstånd kan vid behov ansöka om ändringar i tillståndet hos det lokala djurskyddsorganet, om ändringen inte har någon negativ inverkan på djuret. 
Ansökan sker på särskild blankett som skickas till awb@ki.se. Blanketten kommer att finnas för nedladdning på KI:s webb under Djurskyddsorganet senast tisdagen den 10 juli 2018. 

När det gäller byte av lokal under sommaren 2018 kommer beslut tas inom en vecka från det att ansökan har inkommit till DO.

Som rutin behöver ansökan inkomma 14 dagar innan Djurskyddsorganets möte, för att beslut ska kunna tas på ordinarie möte. Diariefört beslut kommer att skickas till PI, regional djurförsöksetisk nämnd samt Länsstyrelsen i Stockholm i direkt anslutning till beslutsmötet.

Mötesdatum för beslut hösten 2018
23 augusti (inkommen ansökan senast den 9 augusti)
13 september (inkommen ansökan senast den 30 augusti)
17 oktober (inkommen ansökan senast den 3 oktober)
22 november (inkommen ansökan senast den 8 november)
11 december (inkommen ansökan senast den 27 november)
E-post: awb@ki.se

Länkar

Djurförsök