Tips inför ansökan

Nedanstående urval av tips och upplysningar har tagits fram utifrån den erfarenhet antagningsnämnden har om vad som brukar bli fel vid ansökan till forskarutbildning.

Blanketter

Använd korrekta blanketter. De senaste versionerna av blanketter finns att ladda ned från KIs webbplats. 

Regelverk och studieplaner

Innan man påbörjar ansökan ska sökande gärna tillsammans med blivande huvudhandledare läsa igenom regelverket för forskarutbildning och den allmänna studieplanen för det ämne man söker till. Dessa dokument finns också på KIs webbplats.

Antagningsproceduren

Antagningsproceduren vid KI SÖS följer de regler som finns uppställda för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet.

Efter att ansökan lämnats in granskar studierektor att de formella kraven är uppfyllda, sökande kan komma att behöva komplettera sin ansökan eller om allvarliga brister finns så måste ansökan skickas in igen till nästa antagningsseminarium.

Två veckor efter sista datum för inlämnade av ansökningshandlingar möts antagningsnämnden för en genomgång av individuell studieplan och forskningsplan. Vid detta möte bestäms vilka som ska kallas till antagningsseminarium. Sökande får besked om han eller hon kallats till antagningsseminarium och även vad som kommit fram vid granskningen. Ansökan och forskningsplan kan komma att behöva kompletteras.

Efter ytterligare cirka fyra veckor sker antagningsseminariet. Instruktioner för antagningsseminariet finns i Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1992/09-500 paragraf 3.2.3 (se Regelverk och studieplaner ovan). Tiden för varje sökande är cirka 30 minuter varför anförandets längd ska vara ungefär 20 minuter. Anförandet ska vara på engelska. I samband med antagningsseminarium ska sökande kunna uppvisa giltig identitetshandling.

Efter antagningsseminariet fattar prefekt beslut om antagning baserat på antagningsnämnden samlade bedömning av ansökan och vad som framkommit vid antagningsseminariet. För en beskrivning av grunderna för bedömning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1992/09-500 paragraf 3.4 (se Regelverk och studieplaner ovan).

Formella krav

De formella krav som måste vara uppfyllda för att ansökan om forskarutbildning ska kunna behandlas innefattar (men är ej begränsade till)

  • godkända kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6
  • godkännande om grundläggande behörighet,
  • handledare har erforderlig kompetens,
  • tidsplanen motsvarar fyra års heltidsstudier och
  • den planerade utbildningen ger obligatoriska poäng.

Individuell studieplan

Punkt 2. Institution och avsedd examen

Minst en av handledarna skall vara verksam vid den institution som antar doktoranden.

Punkt 7. Planerad utbildning på forskarnivå för att uppnå obligatoriska poäng

Hur poängen skall fördelas finns beskrivet i den allmänna studieplanen för det ämne man söker till, numera finns vid Karolinska Institutet endast forskarämnet medicinsk vetenskap.

Totalt skall man ha 30 högskolepoäng för doktorsexamen. Fördelning av kurspoäng:

minst 7,5 inom kategori A (allmänvetenskapliga kurser),
minst 9 högskolepoäng inom kategori B (OBS! ex. statistik, etik, GLP/GCP räknas som kategori A, kurser i kategori B ska vara inom de ämnen som den aktuella forskningen behandlar,
minst 6 högskolepoäng inom kategori C.

Man kan tillgodoräkna sig kurser som man gått innan man antas till forskarutbildning. Om man vill tillgodoräkna sig kurser så ska det specificeras i den individuella studieplanen och doktoranden bör direkt efter antagningen komma in med underlag för tillgodoräknande (underlag är kursbeskrivning tillsammans med examensbevis). Endast i undantagsfall beviljas tillgodoräknande av kurser äldre än 5 år.

Punkt 8. Handledning

Även om doktoranden enbart kan registreras vid en institution, kan utbildningen med fördel ske vid flera institutioner och med handledare från flera institutioner.

Vid antagning ska överenskommelse träffas om hur handledning och aktivitet ska organiseras och delas mellan flera handledare. Detta ska också specificeras i den individuella studieplanen.

En bihandledare ska framförallt komplettera den vetenskapliga kompetensen inom projektet. I den individuella studieplanen ska tydligt specificeras vilken roll bihandledaren ska ha i det enskilda fallet.

Punkt 10. Tid- och finansieringsplan

Tidsplanen ska motsvara fyra års heltidsstudier.

Ett fel som speciellt doktorander som kombinerar forskningstid med klinisk tjänst ofta gör är att inte räkna in någon forskningstid när man har klinisk tjänstgöring. Det kan dock vara så att man under sin tjänstgöring på klinik rekryterar patienter till studier, skriver på ansökningar eller manuskript så tänk på det när ni skriver tidsplanen. Om man vill tillgodoräkna sig forskningstid som skett innan man antagits gäller att denna tid ska specificeras i tidsplanen och kunna dokumenteras att ha skett under handledning. Doktoranden ska till ansökan bifoga underlag för tillgodoräknande av forskningstid.

Endast i undantagsfall beviljas tillgodoräknande av tid som ligger mer än 5 år tillbaka.

Punkt 13. Namnteckningar

Ansökan ska skrivas under av sökande, huvudhandledare, samtliga bihandledare, den externa mentorn och, i de fall forskningstiden skall kombineras med klinisk tjänst, även av verksamhetschef vid aktuell klinik.