Linda Holmstrand Zetterlund

Vi vill veta mer om vår doktorand och hennes forskning med anledning av att hon nyligen disputerat med sin avhandling

Sentinel lymph node biopsy in breast cancer - Aspects on indications and limitations

Linda är också biträdande överläkare på Bröstcentrum, Södersjukhuset.

Vad har du forskat om?
Jag har forskat på sentinel node-biopsi (portvaktskörtelkirurgi) vid bröstcancer och möjliga framtida indikationer eller begränsningar när det inte bör användas.

Vad har du kommit fram till?
Jag har kommit fram till att vid förstadium till bröstcancer (in situ-bröstcancer) bör man vara restriktiv och bara utföra sentinel node-biopsi (SLNB) vid planerad bortoperation av hela bröstet eller vid misstänkt hög risk för invasiv bröstcancer när bröstbevarande kirurgi planeras. Vidare stödjer mina studier att SLNB fungerar efter tidigare diagnostisk bröstkirurgi och kan utföras med hög säkerhet på kliniskt lymfkörtelnegativa före start av neoadjuvant systemisk behandling som ges före bröstkirurgin.

Vad är det som är så bra med din forskning och de resultat du har kommit fram till?
Att kvinnor med förstadium till bröstcancer i högre grad kan besparas SLNB vid planerad bröstbevarande kirurgi och att kvinnor som skall få neoadjuvant behandling för sin bröstcancer och som har en frisk SLNB vid diagnos kan slippa lymfkörtelutrymning och de armbesvär som detta ingrepp i högre utsträckning medför jämfört med SLNB.

På vilket sätt kan din forskning komma till nytta för sjukvården?
Kortare operationstider och mindre kringresurser för omhändertagande och analys av vävnadspreparat.

På viket sätt kan din forskning komma till nytta för patienten?
Vissa kvinnor kan helt slippa axillkirurgi och andra kan erbjudas skonsammare axillkirurgi med mindre besvär från armen och skuldran som följd, inte minst mindre lymfödem.

Varför ville du forska?
För att jag ville lära mig ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt vid tolkning och utvärdering av egna och andras forskningsresultat och för att se om de egna resultaten skulle kunna förbättra bröstcancervården för patienterna.

Vad är det som är så roligt med att forska?
Att man får göra något helt annat än kliniskt arbete som är utmanande och inspirerande på ett helt annat sätt.

Hur ser en vanlig dag ut för en forskare?
Den kan förstås se väldigt annorlunda ut beroende på vad där är för forskning man är involverad i. I ett av mina delarbeten satt jag och granskade SPECT/CT-bilder på nuklearmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, men för det mesta är det forskningsarbete vid datorn, hemma eller på mitt rum på Södersjukhuset.

Hur är det att vara forskare på Sös?
Det har varit bra, men jag har också uppskattat att via min bihandledare professor Jan Frisell ha fått vara med på forskningsmöten anordnade för hans forskargrupp i bröstkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Vad ger forskningen dig i ditt arbete som läkare?
Jag uppskattar mixen av kliniskt arbete som bröstkirurg och den patientnära kliniska forskningen i bröstkirurgi och då särskilt portvaktskörtelkirurgi och dess tillämpningar som jag bedrivit.

Tack Linda för att du berättade om din forskning och stort grattis!