Annan

Utlysning forskningsmedel för forskningstid

2017-05-15Södersjukhuset

KI SÖS gör nu olika insatser för att stimulera forskningen. Förutom rekrytering till akademiska tjänster görs olika insatser för att stimulera nydisputerade med intresse och ambitionen att göra en egen forskarkarriär.

För detta ändamål utlyses här två typer av anslag:

  1. Sex två-åriga forskningsanslag om 300 tkr per år för att möjliggöra motsvarande forskningstid under två år.
  2. Tio anslag motsvarande en veckas lön för att ge tid för att skriva ansökningar till etablerade statliga anslagsgivare som t.ex. ALF, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt organspecifika fonder t.ex. Hjärt-Lungfonden.

Forskningen bör vara inriktad på folksjukdomar men även projekt inom handkirurgi, omvårdnad och utbildning kan beviljas. Anslagen kan endast användas till egen lön.

De som uppfyller följande kriterier kan ansöka anslag 1 och/eller anslag 2:

  • Anknutna till KI SÖS 170101.
    Anställda vid KI eller annan högskola är inte behöriga att söka.
  • Doktorsexamen för högst sex år sedan, efter avdrag för perioder av föräldraledighet eller sjukskrivning.
  • Rekommendationsbrev/intyg från klinikchef vid SÖS med försäkran om ledighet från ordinarie kliniktjänst.
  • Beredd att knyta till sig en mentor

 

Ansökan för utlysning 1 ska bestå av följande dokument:

  • Beskrivning av forskningsprogram 3-4 sidor radavstånd 1,5 med rubrikerna: områdesöversikt, syfte, material och metoder, patientnytta samt max 10 referenser
  • CV med lista på publikationer

 

Ansökan för utlysning 2 ska bestå av följande dokument:

 

Ansökningarna för utlysning 1 kommer att bedömas av externa granskare (ej från KI SÖS) samt genom intervjuer. Ansökningarna för utlysning 2 kommer att bedömas genom ett förenklat förfarande. Båda ansökningarna kommer att bedömas utifrån klinisk frågeställning, metod och vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet (praktiskt inklusive relevant materialstorlek) samt patientnytta.

Utvärdering av utlysning 1 sker efter första året genom att den som beviljats lämnar in en redogörelse för uppnått resultat. Har planen och målen uppfyllts beviljas år två. Efter två år lämnas en slutrapport till KI SÖS ledning. Utvärdering av utlysning 2 sker genom att kopia på ansökan lämnas till KI SÖS ledning.

 

Välkomna med ansökan senast den 15 maj!

Contact person: Per-Olof Larsson
Utlysning