Skip to main content

Forskargrupp kardiologi

Forskningen inom kardiologi på KI SÖS är bred och har framför allt focus på hjärtinfarkt med normala kranskärl (MINOCA), förmaksflimmer, hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom.

Forskningen bedrivs framför allt i form av doktorand- och magisterarbeten. Handledare inom forskargruppen är Mats Frick, Robin Hofmann, Patrik Lyngå, Per Tornvall och Nils Witt.

MINOCA forskningen utgår framför allt ifrån SMINC-studierna (SMINC = Stockholm Myocardial Infarction with Normal Coronaries) som leds från KI SÖS. SMINC-1 hade focus på riskfaktorer för MINOCA, medan den pågående SMINC-2 fokuserar på tidig diagnostik med senaste ekokardiografi och MR-teknik.MINOCA och dess vanligaste form, brustet hjärta (takotsubo), studeras även med fokus på livskvalitet och i registerform.

Förmaksflimmer-studierna fokuserar framför allt på risker för trombo-embolism vid elkonvertering och anti-arytmisk behandling med sotalol. Andra projekt studerar sambandet mellan högt blodtryck, kärlfunktion och förmaksflimmer.

Avseende hjärtsvikt är vi med i den Stockholms-övergripande studien PREFERS som har fokus på hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Inom ramen för denna studie undersöks förekomsten av järnbrist i blod, hjärta och muskel och dess konsekvenser för livskvalitet. Vid ischemisk hjärtsjukdom studeras behandling med syrgas, beta-blockerare och nya diabetesläkemedel.

Det bedrivs även avancerade fysiologi-studier av hjärtats kranskärl. Det övergripande syftet med forskningen inom forskargrupp kardiologi är inte bara att publicera nya rön i vetenskapliga tidskrifter utan resultaten ska även kunna användas till riktlinjer för utredning och behandling av hjärtsjukdomar. Ett exempel på det sistnämnda är DETOX-studien som lett till att de senaste europeiska riktlinjerna tagit bort rekommendationen att använda syrgas vid hjärtinfarkt med normal syre-saturation.

Forskargruppsledare, Per Tornvall