Skip to main content

Caroline Olsson disputerad

Vi vill veta mer om Caroline och hennes forskning med anledning av att hon nyligen disputerat med sin avhandling

Medical doctors´ specialty choice – in relation to personality, cultural capital and social background

Caroline har arbetat på Karolinska Institutet sedan 2002 med lika villkor och breddad rekrytering.

Vad har du forskat om?

Jag har forskat om läkares val av medicinsk specialitet och särskilt fokuserat på kopplingen till personlighetsfaktorer, kulturellt kapital och social bakgrund.

Vad har du kommit fram till?

Att processen att välja specialitet är tar lång tid och att den är komplex. För många läkare påbörjas processen redan under läkarutbildningen. Enskilda personer kan fungera som förebilder och locka en till en viss specialitet, arbetsmiljön kan både bidra till att man väljer en specialitet och avskräcka från specialiteter där arbetsmiljön inte är god. Andra faktorer som är viktiga är om man vill arbeta i en bred eller smal specialitet, att man vill ha variation i arbetet och att man vill bidra till utvecklingen av sin specialitet. Jag har också undersökt hur läkare ser på prestige och social status för olika specialiteter och det är stora skillnader. Kirurgiska specialiteter anses ha hög status medan psykiatri, laboratoriespecialiteter och geriatrik anses ha låg status.

Vad är det som är bra med din forskning och de resultat du har kommit fram till?

De specialiteter som anses ha låg status är också de som har svårt att rekrytera specialister och där det råder läkarbrist. För att bättre förstå betydelsen av prestige och status använder jag den franske antropologen och sociologen Pierre Bourdieus teoribildning. Bourdieus sociologi möjliggör att man kan analysera vad som anses viktigt i det medicinska fältet och därmed ger prestige, i kombination med hur människor väljer inom fältet. Enligt Bourdieu är val inte är helt fria och rationella utan val styrs av tidigare erfarenheter och tillgångar.

På viket sätt kan din forskning komma till nytta för sjukvården?

Jag hoppas att resultaten kan bidra till att säkra kompetensförsörjningen av specialister i framtiden. Att det är en lång process att välja specialitet bör användas när man utvecklar rekryteringsprocesser, både på nationell nivå och inom olika regioner. De specialiteter som har svårt att rekrytera bör fundera på hur de ska nå läkarstudenter och läkare under AT och tillfälliga arbeten.

På viket sätt kan din forskning komma till nytta för patienten?

Idag är det brist på läkare inom vissa medicinska områden och prognoser från Socialstyrelsen visar på fortsatt brist, i slutändan blir patienter lidande när det inte finns specialistläkare i den omfattning som behövs och som det finns budget för. Om resultaten på något sätt kan bidra till att minska bristen och säkra kompetensförsörjningen, så är mycket vunnet.

Varför ville du forska?

Jag började läsa utbildningssociologi på Uppsala universitet och ville då skriva masteruppsats om läkares specialistutbildning. Genom kontakter med forskare på KI bestämde jag mig sedan för att söka till forskarutbildningen på KI istället, för det fanns så mycket som var intressant att ta reda på.

Vad är det som är så roligt med att forska?

Att få möjlighet att fördjupa sig inom ett område. Att kunna belysa sin forskningsfråga utifrån olika perspektiv och med olika metoder.

Hur är det att vara forskare på KI SÖS?

Jag har bara positiva erfarenheter, där jag känner att mina handledare har gett mig stort utrymme att utvecklas samtidigt som jag har känt en trygghet i att de finns där för mig när jag behöver dem. Teamarbetet kring artiklarna tycker jag har varit fantastiskt.

Tack Caroline för att du berättade om din forskning och stort grattis!