Skip to main content

Tre frågor till registerhållare Sven Bölte

Varför har ni startat kvalitetsregistret NEUROPSYK?

"NEUROPSYK var ett av flera uppdrag som KIND fick när det startades i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Anledningen var främst den stora ökningen av antalet patienter med neuropsykiatriska diagnoser. Man såg ett behov av att följa upp vården för dessa patienter på ett systematiskt sätt så att alla får den vård som de har rätt till enligt vårdprogrammen".

Vilken information finns i kvalitetsregistret NEUROPSYK?

"Registret innehåller ett fåtal väl valda uppgifter, till exempel vilken vårdgivare och behandlare en patient besökt och när, diagnos, tillståndets allvarlighetsgrad, generell psykisk funktionsförmåga samt vilken typ av åtgärd eller läkemedel som satts in. För att inte bidra till ökad administration för vårdpersonalen kommer dessa uppgifter hämtas från patientens journal i form av värden och koder".

Vad har patienterna att vinna på att vara med?

"Kvalitetsregister syftar till att förbättra vården för alla patienter. Ju fler som är med, desto bättre underlag kan vi i vården få för att göra det".