Skip to main content

Tidiga insatser för barn med autism - en fråga om kunskap och kvalitet?

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer rekommenderar i en rapport om Evidensbaserad habilitering, EBH från 2010 att habiliteringen ska kunna erbjuda mångsidiga intensiva insatser till förskolebarn med AST, Autismspektrumtillstånd.

Det finns dock inga systematiska utvärderingar och studier som syftar till att utvärdera och bedöma hur väl insatserna går att implementera i Sverige.

Syftet med detta projekt var dels att undersöka kunskapsnivån kring tidig intervention och vilken inställning som finns till denna insats. Andra syften med projektet var att undersöka kvalitén på den träning som utförs samt om man kan se ett samband mellan god kvalité på träning och utvecklingstakt.

Den del av projektet som rör kvalité och inlärningstakt genomfördes på Autismcenter för små barn i Stockholm och de familjer och förskolor som får handledning i mångsidigt program erbjöds att delta.

För att kunna bedöma kvalitet på träning samlades filmer in från förskolor och dessa kodades sedan utifrån ett bedömningsinstrument som är framtaget på York University i Toronto - The York Measure of Quality of Intensive Behaviorial Intervention (YMQI). Förskolepersonalen fick återkoppling från dessa filmer av handledaren från Autismcenter på ordinarie handledningsmöten. Förskolepersonalen fick också en utbildning i vad som räknas som god kvalitet. Barnens inlärningstakt bedömdes via test och skattningsskalor.

Leg psykolog, psykoterapeut (KBT), doktorand

Ulrika Långh

Telefon: 08-123 354 72
E-post: ulrika.langh@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida