Svensk version av Conners 3: utprövning, normering och standardisering

I Stockholms läns landstings, BUP:s Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling poängteras att det för bedömning av ADHD inom klinisk verksamhet krävs reliabla och valida diagnostiska instrument. I dagsläget saknas dock ett svenskt standardiserat diagnostiskt frågeformulär för bedömning av ADHD-problematik.

För att åtgärda detta genomfördes ett projekt vid Karolinska Institutets Centre of Neurodevelopmental Disorders (KIND) i samarbete med Hogrefe Psykologförlag, med syfte att pröva ut, normera och standardisera en svensk version av Conners 3. Projektet syftade till att säkra instrumentets psykometriska kvalitet och tillämpning i klinisk verksamhet. Tillgången till en svensk version av ett standardiserat diagnostiskt frågeformulär bedöms kunna underlätta och bidra till en kvalitetshöjning av ADHD-utredningar på barn och ungdomar.

Conners 3 består av tre frågeformulär (barnet/ungdom, föräldrar och lärare) med påståenden om typiska ADHD-symtom hos barn 6-18 år. Ett av formulären fylls i av barnet själv, ett av föräldern/föräldrarna och ett av läraren. Conners 3 svensk version är framtagen av Lisa Thorell, Martin Hammar, Erik Zander, Steve Berggren och Sven Bölte.

Läs mer om den svenska versionen av Conners 3 på Hogrefes hemsida.

Enhetschef

Sven Bölte

Telefon: 08-514 527 01
Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
E-post: sven.bolte@ki.se