Patientinformation

Kvalitetsregister förbättrar vården

Inom hälso- och sjukvården i Sverige används en rad olika kvalitetsregister för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Som patient kan du bli tillfrågad om att delta i ett kvalitetsregister. Det innebär att din vårdgivare får använda uppgifter om dig för att arbeta med kvalitetssäkring. Medverkan är alltid frivillig och påverkar inte den vård som ges. NEUROPSYK är ett nytt kvalitetsregister som syftar till att säkerställa vårdens kvalitet för alla patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Inom vården strävar man hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för patienterna. Genom att vara med i kvalitetsregistret NEUROPSYK bidrar du till att förbättra vården för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Uppgifterna används för att kunna jämföra vården mellan olika vårdgivare. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Kvalitetsregister bidrar till ny kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ju fler som deltar, desto säkrare blir resultaten. 

Medverkan är frivillig och kan avbrytas när du vill

Medverkan är frivillig och påverkar inte vården du får. Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för uppgifter som rapporteras om dig till kvalitetsregistret NEUROPSYK. Kontakta din vårdgivare om du inte vill att fler uppgifter rapporteras om dig till kvalitetsregistret. Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret. Du har rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som har registrerats om dig. Kontakta registerkoordinator så skickar vi hem en blankett som du behöver fylla i för att göra ett registerutdrag. Du har rätt till skadestånd om uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen och kan begära rättelse om så har skett. 

Vad betyder det att vara med i ett kvalitetsregister? 

  • Uppgifter om dina vårdkontakter, diagnos och behandling samlas in automatiskt från patientjournalen. Deltagandet medför därför ingen aktiv insats eller tidsåtgång för dig som patient.
  • Dina uppgifter får bara användas för att säkerställa vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning. För dessa ändamål kan uppgifter komma att lämnas ut till andra, men endast efter etikprövning/sekretessprövning.
  • Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretess och skyddas mot obehöriga, genom till exempel säkra inloggningar för vårdpersonal och kryptering av uppgifter.
  • De uppgifter som din vårdgivare rapporterat in om dig är inte åtkomliga för någon annan vårdgivare. Som ansvarig för registret kan registerhållaren ta del av uppgifterna.
  • Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla vårdens kvalitet.

Kontakta NEUROPSYK 

Har du frågor, vill avbryta medverkan, eller veta vilka uppgifter som registrerats om dig? 

Enhetschef

Sven Bölte

Telefon: 08-514 527 01
Enhet: Enheten för Neuropsykiatri
E-post: sven.bolte@ki.se

Neuropsykiatri