Män med ADHD och svår beroendeproblematik i tvångsvård

En del personer med ADHD har även svårigheter med missbruk och beroende av alkohol och/eller narkotika. När missbruket är särskilt svårt kan man tvångsvårdas under sex månader enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Syftet med tvångsvården är att avgifta, stabilisera och motivera till frivillig vård. Statens Institutionsstyrelse (SiS) bedriver individuellt anpassad tvångsvård på LVM-hem.

Hornö
Hornö

 

Det här projektet är ett samarbete mellan KIND och SiS LVM-hem Hornö. I projektet ingår tre olika delar.

1. Beskrivning av män med ADHD och beroende i tvångsvård enligt LVM

Män med ADHD och beroende i LVM-vårdjämfördes med män i LVM-vård utan känd ADHD, samt med män med ADHD utan substansberoende, utredda inom öppenvårdspsykiatrin. Studien visade att gruppen med ADHD i kombination med beroende kännetecknades av tidig debut av antisocialt beteende och särskilt stora kognitiva svårigheter. Studien hittar du här.

2. Uppföljning av män med ADHD och beroende efter utskrivning från LVM vård

I den här studien genomfördes en s.k. naturalistisk uppföljning av den grupp män med ADHD och beroende som beskrevs i första studien (se ovan). Av 60 individer med ADHD och beroende hade 30 fått läkemedelsbehandling för ADHD medan 30 inte hade fått någon läkemedelsbehandling för ADHD. Resultaten visade ett bättre utfall i den grupp som hade fått läkemedelsbehandling för ADHD. Färre i den behandlade gruppen var i aktivt missbruk och flera deltog i frivillig vård samt hade sysselsättning, jämfört med den grupp som inte hade fått behandling. Mortaliteten var hög i hela studiegruppen. Studien hittar du här

3. Strukturerad färdighetsträning för vuxna med ADHD och beroende i LVM-vård

I ett frivilligt behandlingsprogram inom ramen för LVM-vård utvärderas strukturerad färdighetsträning för vuxna med ADHD. Färdighetsträningen sker i grupp och bygger på dialektisk beteendeterapi. Färdighetsträningen har tidigare utvärderats inom psykiatrisk öppenvård, läs mer om detta här. Syftet med den aktuella studien är att utvärdera om den här typen av färdighetsträning går att genomföra som en frivillig insats inom LVM-vård. Forskningsprojektet är pågående och hitintills har 35 män med ADHD och beroende påbörjat färdighetsträningen. En långtidsuppföljning kommer att genomföras ca 6 månader efter utskrivning från LVM-vård.

Medverkande: Berit Bihlar Muld (doktorand), Jussi Jokinen, Sven Bölte, Tatja Hirvikoski.

Medverkande kliniker på SiS LVM-hem Hornö: psykologerna Jaana Sawires och Mikaela Silvemark Junemar samt avdelningspersonal på ADHD-avdelningen Uppgård.

 

Kontakt

 

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa