Information för vårdgivare

This page in English

Kvalitetsregistret NEUROPSYK är ett verktyg för att förbättra vården för individer i alla åldrar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genom bättre uppföljning och analys av vården över tid och mellan olika vårdgivare och på sikt olika landsting. Kvalitetsregistret följer patienters väg i vården grundat på information från olika berörda vårdgivare och olika professioner i vården.


 

KIND - kompetenscentrum för neuropsykiatri

Att starta ett kliniskt användbart och lättanvänt kvalitetsregister för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) var ett uppdrag som kompetenscentrumet KIND fick när det startades år 2010. I samarbete med verksamhetschefer, intresseorganisationer, IT-avdelningar en registerplattform startades registret våren 2015 och är i full drift med 100 % journalintegrering i vissa län. Registerhållare är professor Sven Bölte, psykolog, och projektet har stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Verktyg för att följa upp vården utan dubbelinmatning

Målet med registret är att följa upp vårdprogram, följa patientens vårdkedja och följa upp implementering av nya behandlingsmetoder med hjälp av mätningar av funktionsförmåga och livskvalitet. 

Många patienter med NPF följs inte upp i kvalitetsregister

De patientgrupper som inkluderas i NEUROPSYK (se nedan) finns huvudsakligen inte med i andra kvalitetsregister, till exempel vuxna med autism, som varken finns med i kvalitetsregistren BUSA eller HabQ eller QBUP. Dessutom följs ofta inte utfallet av vården i form av funktionsförmåga och livskvalitet kontinuerligt hos patienten i andra register, d.v.s. mått som har betydelse för förbättringsarbete med fokus på patienten. I den mån registret överlappar andra register planeras en koordinering mellan registren för att täcka hela vårdkejdan för patienter med NPF, vilket inte finns i något kvalitetsregister idag. Att vårdkedjan fungerar och vården samordnas mellan olika vårdgivare är centralt för att patienten ska få god vård på lika villkor. 

Kliniskt användbar patientöversikt som komplement till journalen

NEUROPSYK patientöversikt är ett komplement till journalen och beskriver patientens aktuella situation och funktionsförmåga, hur situationen har utvecklats över tid och vilka läkemedel och andra insatser som patienten fått. Uppgifterna i beslutsstödet, som klinikern når utan extra inloggning, hämtas varje dag direkt från journalen helt utan dubbelinmatning. Lite jobb och mycket nytta för klinikerna som får ett kliniskt användbart underlag att använda i beslut kring fortsatta insatser, tillsammans med patienten. Detta ger ett incitament att bedöma exempelvis funktionsförmåga (CGAS/GAF), kontinuerligt, eftersom de själva kan se patientens utveckling i relation till insatt behandling, t ex med läkemedel eller KBT. Att börja mäta utfallet av vårdens insatser gör att man kan mönster på individnivå samt jämföra behandlingsutfall mellan olika insatser för att på så sätt utveckla vården på ett kostnadseffektivt sätt till största nytta för patienten. 

Nationellt kvalitetsregister

Kvalitetsregistret NEUROPSYK erhållit stöd från SKL i arbetet med att bli ett nationellt kvalitetsregister (planeringsbidrag). Registret följer regelverket för nationella kvalitetsregister, har Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som centralt personuppgiftsansvarig myndighet, är anslutet till olika nätverk för kvalitetsregister, registernätverket BoV (barn- och vuxenkvalitetsregister), ett av landets sju registercentra (Registercentrum SydOst) registerhållarna för flera andra kvalitetsregister.

Uppföljning av vården – utan dubbelinmatning som stjäl tid

I juni 2016 fanns omkring 800 patienter i registret vid fem pilotenheter, de flesta med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. Med hjälp av NEUROPSYK kan vården följa upp hur det går för patienterna, vad det är som gör skillnad för patienten på lång sikt och få kontinuerlig statistisk återkoppling online via säker inloggning med SITHS-kort. NEUROPSYK kvalitetsregister gör att onödig administration kan undvikas med hjälp av strukturerade datajournaler och IT-lösningar. Med hjälp av NEUROPSYK kan tiden ägnas åt patienten i stället för dubbelinmatning och det är ett verktyg för ökat inflytande för patienten i vården, förbättringsarbete och fokus på värdebaserad vård.

NEUROPSYK är anpassat för att i framtiden kunna använda sk ”nationella tjänstekontrakt” för dataöverföring från samtliga journalsystem i Sverige, vilket är SKLs mål att alla landsting ska använda för överföring mellan journaler och kvalitetsregister. Arbete pågår med att skapa journalkoppling med Melior, Cross och Cosmic. 

Den tekniska lösningen för journalintegrering fungerar i nuläget (juni 2016) för alla vårdgivare som använder Take Care i hela Stockholms län, samt Gotland. Data hämtas från journalen till registerplattformen en gång per dygn, vilket gör att uppgifterna alltid är aktuella. Systemet är pilotat hos både privata och landstingsdrivna enheter, både barn- och vuxenpsykiatri såväl som habilitering. Vårdpersonal loggar in med SITHS-kort. 

NEUROPSYK kan användas som komplement till andra kvalitetsregister eftersom systemet hämtar registeruppgifterna varje dygn från samtliga tillgängliga mallar och moduler. Vårdgivarna behöver kan därför fortsätta arbeta i sina egna mallar. Systemet använder samma sätt att registrera samtycke till kvalitetsregister som alla andra kvalitetsregister inom SLL. Ändringar av samtycket träder i kraft samma dag.

Kliniknära mått som går snabbt att registrera

NEUROPSYK innehåller ett fåtal väl valda generella mått, som hämtas från journalen utan dubbelinmatning. 

Bakgrundsvariabler
Län och enhet
Behandlarens profession (läkare, psykolog etc.)
Besöksdatum och besökstyp
Personnummer
Huvuddiagnos och bidiagnos(er)
Processmått
Vårdåtgärd KVÅ-kod (Klassifikation av vårdåtgärd)
Farmakologisk behandling ATC-kod (Anatomic Therapeutic Chemical classification system)
Dygnsdos DDD (Defined daliy dose)
Resultatmått
Funktionsskattning, vuxna, GAF (Global Assessment of Functioning)
Funktionsskattning, barn, CGAS (Children's Global Assessment Scale)
Funktionsskattning, barn DD-CGAS (CGAS for Developmental Disabilities)
Sjukdomens allvarlighetsgrad CGI-S (Clinical Global Impression-Severity)
Patientrapporterade mått
Hälsorelaterad livskvalitet, vuxna (EQ-5D)
Hälsorelaterad livskvalitet, barn och unga (Disabkids)
Upplevelse av vården, patientenkät utformad av KIND, på sikt ESQ

Alla NPF-diagnoser i samma register

 Alla patienter inom anslutna enheter oavsett kön och ålder med DSM-5 diagnos enligt nedan, med motsvarande ICD-10 diagnos (i fet stil) respektive liknande ICD-10 diagnoser. 

1. Psykisk utvecklingsstörning/mental retardation
F70, F71, F72, F73, F79

2. Språk-, tal- och kommunikationsstörningar
F80.9, F80.0, F80.81, F80.89, F80.9, F98.5

3. Autismspektrumtillstånd
F84.0, F84.5, F84.1, F84.9

4. ADHD/ADD
F90.2, F90.0, F90.1, F90.8, F90.9

5. Inlärningssvårigheter (läs-, skriv-, och räknesvårigheter)
F81.0, F81.81, F81.2

6. Motoriska störningar
F82, F98.4, F95.2, F95.1, F95.0, F95.8, F95.9

7. Andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar
F88, F89

Styrgrupp och personuppgiftsansvar

Styrgruppen för NEUROPSYK består av professor Sven Bölte (registerhållare, psykolog), Per Lewander (Barn och vuxen kvalitetsregister), Catarina Almqvist Malmros (Svenska läkaresällskapet, överläkare, professor klinisk epidemiologi), Elisabet Lithammer (Riksföreningen för skolsköterskor), Ellinor Strandberg (Logopedförbundet), Mattias Agestam (E-hälsa, SLL, Svenska läkaresällskapets IT-kommitté), Beata Nervik (BUP IT), Anne Lönnermark (Autism- och aspergerförbundet), Annica Nilsson (Riksförbundet Attention), Jan-Olov Larsson (registerhållare BUSA), Gun Palm (Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting) samt Mai-Britt Giacobini (Prima barn och vuxenpsykiatri AB). 

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet är SLSO och personuppgiftsombud är Sven Wallnerström och Maria Arenander. Projektet har fått stöd av Sveriges kommuner och landsting, Stockholms kvalitetsregistercentrum (QRC) och Registercentrum sydost (RSCO). 

Patientinformation

Läs mer om dina rättigheter som patient i kvalitetsregistret NEUROPSYK här

Broschyrer och väntrumsaffisher

Väntrumsaffish i två varianterför utskrift (A4, A3) eller tryck (A2)

Väntrumsaffish barn (pdf)

Väntrumsaffish vuxen (pdf)

Broschyr med Patientinformation 

Föräldrainformation (pdf)

Vuxen (pdf)

Lättläst (pdf)

Blanketter

Vårdenheter som önskar vara med i kvalitetsregistret NEUROPSYK fyller i två blanketter:

1. Anslutning till registret (pdf)

2. Godkännande av journalöverföring (pdf)

Om en patient önskar registerutdrag ska en särskild blankett skrivas under och postas:

Begäran om utdrag ur kvalitetsregistret NEUROPSYK

Kontakta oss

 Är din enhet intresserad av av ansluta sig till NEUROPSYK eller har du frågor? Kontakta registerhållare Sven Bölte på sven.bolte@ki.se

Registerhållare

Professor

Sven Bölte

Telefon: 08-514 527 01
Enhet: Enheten för Neuropsykiatri
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: sven.bolte@ki.se

Länkar

NeuropsykiatriPsykologi