Skip to main content

Genotyp och beteendeeffekter av social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: en RCT multicenterstudie

Evidensbaserade behandlingsmetoder för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd (AST) och psykiatrisk komorbiditet är mycket begränsade såväl i Sverige som internationellt. Med syfte att öka tillgängligheten till evidensbaserade metoder vid AST pågår idag en RCT multicenterstudie i samarbete mellan KIND vid Karolinska Institutet och BUP divisionen där 10 BUP-öppenvårdsmottagningar deltar. Huvudansvarig för projektet är professor Sven Bölte.

Syftet med studien är att undersöka beteendeeffekten av social färdighetsträning/gruppbehandling, KONTAKT, hos barn och ungdomar med högfungerande AST. Man kommer också att undersöka den genetiska rollen vid effekten av behandlingen. Målgruppen för studien är barn och ungdomar med högfungerande AST och psykiatrisk komorbiditet såsom ADHD, ångest och depression mellan 8-17 år. Projektet baseras på en tidigare pilotstudie som visar lovande resultat (Herbrecht et al. 2009), vilket bekräftas av ett pilotprojekt vid BUP i Södertälje år 2011.

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Programmet baseras på beteenderiktade principer och utgår från barnens valda problembeteenden, kunskaper om social kognition och samarbete med såväl föräldrar som lärare. Gruppbehandlingen innehåller övningar i sociala färdigheter samt diskussioner om social kognition, socialt samspel, självreflektion och beskrivning av sig själv och andra. Barnen tränar sig i att ta kontakt, att förstå och följa sociala regler, att uppfatta verbala och ickeverbala signaler i en kommunikation, att utveckla problemlösningsförmåga och coping-strategier för att hantera konfliktsituationer samt övar upp förmågan till medvetenhet om sig själv och andra. Som en följd av detta stärks självförtroendet. Interventionen omfattar 12 (kort intervention, 3 månader) respektive 24 (lång intervention, 6 månader) träffar för barnen och ungdomarna samt 3 respektive 6 möten med föräldrarna. Varje session omfattar cirka 1 till 1 ½ timme. Varje grupp består av 8 barn/ungdomar med två gruppledare.

Här hittar du en utförligare presentation av projektet i pdf

Våren 2016 disputerade psykolog Nora Choque Olsson på en avhandling om projektet: Social skills group training for children and adolescents with autism spectrum disorder.

Är du intresserad av att delta i projektet? Läs mer.

Mer information för vårdpersonal om utbildning samt certifiering i metoden hittar ni här: Kursutbud vid KIND

Kontakta projektledaren:

Enhetschef

Sven Bölte

Telefon: 08-514 527 01
Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
E-post: sven.bolte@ki.se