Skip to main content

Genomlysning av vårdkedjan för barn och ungdomar med ADHD/ADD och/eller ASD i Stockholms län

Vi vill veta mer om familjers erfarenheter av utredning, vård, stöd och insatser samt ta del av synpunkter på vad som fungerar bra respektive borde fungera annorlunda eller bättre.

Är du förälder till ett barn (0-17 år) med ADHD/ADD och/eller ASD? Vill du delta i en enkätundersökning? Läs vidare!

Genomlysningen ska ligga till grund för en analys av hur nuvarande vårdkedja fungerar - och ge underlag för förslag på hur den skulle kunna göras bättre, till exempel mer jämlik avseende tillgänglighet över länet. Föräldrar har ofta har en unik helhetsbild av de behov det egna barnet har och den vård det egna barnet får. Som en del i kartläggningen vill vi ta del av familjers erfarenheter och synpunkter. Därför bjuder vi in till en enkät!

Vem kan delta?

Enkäten vänder sig till föräldrar i Stockholms län som har minst ett barn (0-17 år) med en ADHD-/ADD-diagnos och/eller en diagnos inom autismspektrum (ASD, inklusive alla former av autism, såsom Aspergers syndrom, atypisk autism, autismliknande tillstånd, infantil autism o.s.v.).

Hur går det till?

Enkäten är öppen för svar t.o.m. 12/5 2019.

Du hittar enkäten och information om deltagande här:
https://survey.ki.se/Survey/15280

Kort om genomlysningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm har beslutat att det ska göras en genomlysning av vårdkedjan för barn och ungdomar (0-17 år) med ADHD/ADD och/eller ASD i Stockholms län. Med "vårdkedja" menas alla de kontakter och insatser ett barn är med om på sin resa genom vården, till exempel: från första kontakt - genom bedömning och utredning - till insatser. Genomlysningen görs av Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting och KIND, Karolinska Institutet. Information samlas in på flera sätt samtidigt: statistiskt, i enkäter, i intervju.

Kort om enkäten

Enkätundersökningen genomförs av KIND, Karolinska Institutet. Enkäten består av 25 frågor + 2 extrafrågor där det går att skriva lite mer fritt. Frågorna handlar om barns behov samt erfarenheter av vård, stöd och insatser under tiden innan, under och efter barnets utredning.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om enkäten: Therese Lindström, projektsamordnare på KIND: therese.lindstrom@ki.se