Skip to main content

För dig som patient

NEUROPSYK Kvalitetsregister (neuropsyk.nu)

Kvalitetsregister förbättrar vården

Hälso- och sjukvården arbetar på många olika sätt för att kartlägga, analysera och förbättra vård och behandling. Som en del i detta arbete ingår ofta något av alla de kvalitetsregister som finns i Sverige. I ett kvalitetsregister samlas uppgifter om vård och behandling som sedan kan användas för att till exempel öka kunskapen om på vilket sätt vården behöver bli bättre, ta reda på om olika insatser får den effekt som det var tänkt och för att göra jämförelser mellan olika regioner och landsting.

Det övergripande syftet med NEUROPSYK är att utveckla och säkra vårdens kvalitet, förbättra hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Som patient kan du bli tillfrågad av din vårdgivare om att delta i NEUROPSYK.

Medverkan är frivillig

All medverkan i kvalitetsregister är frivillig. Du kan tacka nej eller avbryta ditt deltagande när som helst utan att det påverkar den vård du får. Din vårdgivare är ansvarig för att informera dig om den vill skicka dina uppgifter till NEUROPSYK och ytterst ansvarig för att hanteringen av uppgifterna i registret sker på rätt sätt är Stockholms Sjukvårdsområde, SLSO. Det går bra att både kontakta din vårdgivare direkt eller NEUROPSYK om du har frågor.

Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret. Du har rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som har registrerats om dig. Du har rätt till skadestånd om uppgifter hanteras på fel sätt och kan begära rättelse om så har skett.

Vad betyder det att vara med i NEUROPSYK?

  • Uppgifter om dina vårdkontakter, diagnos och behandling samlas in automatiskt från patientjournalen och din vårdgivare får använda uppgifterna för att arbeta med kvalitetssäkring.
  • Din vårdgivare får bara använda uppgifterna för att säkerställa vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning. För dessa ändamål kan uppgifter komma att lämnas ut till andra, men endast efter särskilda etik- och sekretessprövningar där det bland annat säkerställs att någon enskild person kan identifieras.
  • Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretess och skyddas mot obehöriga genom till exempel säkra inloggningar för vårdpersonal, samma som till patientjournalen, och kryptering av uppgifter.
  • De uppgifter som din vårdgivare rapporterat in om dig är inte åtkomliga för någon annan vårdgivare. Som ansvarig för registret kan registerhållaren och registerkoordinator samt de tjänsteleverantörer som har i uppdrag att föra över uppgifterna ta del av uppgifterna.
  • Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla vårdens kvalitet.

Kontakta oss