Skip to main content

För dig som arbetar i vården

NEUROPSYK kvalitetsregister (neuropsyk.nu)

Verktyg för att följa upp vården utan dubbelregistrering

Kvalitetsregistret NEUROPSYK är ett verktyg som kan användas som en del i hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete. Det övergripande syftet med NEUROPSYK är att utveckla och säkra vårdens kvalitet, förbättra hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NEUROPSYK ger vårdgivare tillgång till uppgifter som kan användas i arbetet med att kartlägga, analysera, identifiera och synliggöra förbättringsbehov, jämföra och följa upp arbetet och på sikt gör det möjligt att successivt förbättra vården.

För att undvika att arbetet med registret ska ta onödiga resurser i anspråk och för att göra arbetet så enkelt som möjligt så skickas alla uppgifter direkt från journalen till registret, automatiskt. De uppdateras sedan varje dygn. Det krävs därmed ingen manuell inmatning eller dubbelregistrering och uppgifterna i registret är alltid aktuella.

Kort om NEUROPSYK

  • NEUROPSYK är ett kvalitetsregister med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
  • Alla uppgifter överförs automatiskt, direkt från journalen till registret.
  • Det förekommer ingen manuell- eller dubbelinmatning.
  • Samtycke enligt principerna för ”opt out”, s.k. tyst samtycke.
  • Det som i praktiken leder till att uppgifter kan hämtas om en patient är att vårdpersonalen journalför en samtyckesregistrering. Om ingenting ändras så behöver detta bara göras en gång per patient.
  • Uppgifterna får användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning.

Vill du ansluta din enhet?

Hör av dig till registerkoordinator så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter hittar du här.

KIND – ett kompetenscentrum för neuropsykiatri

Att starta ett kliniskt användbart och lättanvänt kvalitetsregister för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) var ett uppdrag som kompetenscentrumet KIND fick när det startade år 2010. I samarbete med verksamhetschefer, intresseorganisationer, IT-avdelningar en registerplattform startades registret våren 2015 och är i full drift. Registerhållare är professor Sven Bölte, psykolog och enhetschef vid KIND. Registret fick planeringsstöd 2016 av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Många patienter med NPF följs inte upp i kvalitetsregister

De patientgrupper som inkluderas i NEUROPSYK (se nedan) finns huvudsakligen inte med i andra kvalitetsregister, till exempel vuxna med autism, som varken finns med i kvalitetsregistren BUSA eller HabQ eller QBUP. Dessutom följs ofta inte utfallet av vården i form av funktionsförmåga och livskvalitet kontinuerligt hos patienten i andra register, mått som har betydelse för förbättringsarbete med fokus på patienten. I den mån registret överlappar andra register förs en kontinuerlig dialog och ett samarbete mellan berörda register. Att vårdkedjan fungerar och vården samordnas mellan olika vårdgivare är centralt för att patienten ska få god vård på lika villkor.

Patientöversikt

I NEUROPSYK ges varje vårdgivare tillgång till en patientöversikt, som ett komplement till journalen och som med hjälp av uppgifter i registret beskriver enskilda patientens aktuella situation och funktionsförmåga, hur situationen har utvecklats över tid och vilka läkemedel och andra insatser som patienten fått. Berörd vårdpersonal når patientöversikten utan någon extra inloggning.

Nationellt kvalitetsregister

NEUROPSYK är i dagsläget ett regionalt register och de enheter som är anslutna finns alla i Stockholmsområdet. I mars 2018 fanns omkring 4000 patienter i NEUROPSYK vid ett tjugotal enheter och omkring 13000 besök. Ambitionen med registret är dock att nå nationell status och registrets organisation och innehåll följer i alla väsentliga avseenden samma principer och regelverk som de nationella kvalitetsregistren.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är centralt personuppgiftsansvarig myndighet och registret är anslutet till olika nätverk för kvalitetsregister, registernätverket BoV (barn- och vuxenkvalitetsregister), ett av landets sju registercentra (Registercentrum Sydost) och träffar regelbundet registerhållare för flera andra kvalitetsregister och registercentrum mfl.

Den tekniska lösningen

På uppdrag av NEUROPSYK så hämtar SLL IT en av registret bestämd mängd uppgifter direkt ur journalen, närmare bestämt ur TakeCares datalager Intelligence. Uppgifterna hämtas sedan från SLL IT av Carmona som har hand om den s.k. registerplattformen Compos och det är här som alla uppgifter samlas. SLL IT sparar inga uppgifter. Den här proceduren upprepas varje dygn vilket innebär att de uppgifter som finns tillgängliga i registret, dvs för vårdpersonalen, alltid är aktuella.

Med den här lösningen undviks också alla former av manuell inmatning eller dubbelinmatning, på t ex pappersformulär som sedan matas in manuellt. När det gäller patientsamtycke så applicerar registret principen om ”opt out”, så kallat tyst samtycke. Samtycket journalförs en gång per patient. Eventuella ändringar i samtycke träder i kraft samma dag som de journalförs.

Sammanfattningsvis så är NEUROPSYK uppbyggt från start för att fungera på det här sättet och registrets IT-lösningar, organisation etc. är anpassade för ändamålet.

Alla vårdgivare som använder TakeCare är välkomna att ansluta sig till NEUROPSYK. Övriga får gärna anmäla sitt intresse till registerkoordinator.

Kliniknära mått som går snabbt att registrera

NEUROPSYK innehåller ett fåtal väl valda generella mått och som vi vet förekommer i strukturerad form i journalen. För detaljer, vänligen se neuropsyk.nu.

Bakgrundsvariabler
Län och enhet
Behandlarens profession (psykolog, sjuksköterska, läkare etc.)
Besöksdatum och besökstyp
Personnummer
Huvuddiagnos och bidiagnos(er)

Processmått
Vårdåtgärder (KVÅ-koder)
Farmakologisk behandling (ATC-koder)
Dygnsdos (DDD)

Resultatmått
Funktionsskattning, vuxna, GAF (Global Assessment of Functioning)
Funktionsskattning, barn, CGAS (Children's Global Assessment Scale)
Funktionsskattning, barn DD-CGAS (CGAS for Developmental Disabilities)
Sjukdomens allvarlighetsgrad CGI-S (Clinical Global Impression-Severity)

Patientrapporterade mått
Hälsorelaterad livskvalitet, barn och unga (Disabkids)

Alla NPF-diagnoser i samma register

Alla patienter oavsett kön och ålder med DSM-5 diagnos enligt nedan, med motsvarande ICD-10 diagnos (i fet stil) respektive liknande ICD-10 diagnoser.

1. Psykisk utvecklingsstörning/mental retardation
F70, F71, F72, F73, F79

2. Språk-, tal- och kommunikationsstörningar
F80.9, F80.0, F80.81, F80.89, F80.9, F98.5

3. Autismspektrumtillstånd
F84.0, F84.5, F84.1, F84.9

4. ADHD/ADD
F90.2, F90.0, F90.1, F90.8, F90.9

5. Inlärningssvårigheter (läs-, skriv-, och räknesvårigheter)
F81.0, F81.81, F81.2

6. Motoriska störningar
F82, F98.4, F95.2, F95.1, F95.0, F95.8, F95.9

7. Andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar
F88, F89

Kontakta oss

Publicerat