Forskargrupp Anna Kiessling

Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext och den vetenskapligt grundade kunskapen på området är begränsad. Forskargruppens olika projekt syftar till att med utgångspunkt i akutsjukvården studera kardiovaskulär prevention och kliniskt beslutsfattande samt hur detta kan implementeras och läras från novis till expertnivå.

Kvalitet och korrekthet i besluten både hos patienter och hos yrkesverksamma är ofta helt avgörande för det medicinska resultatet på kort och lång sikt. Det centrala målet för forskargruppen är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet när det gäller lärande, prevention och handläggning av sjukdomar. Vi använder klassisk och ny metodik, inklusive randomiserade kontrollerade kvantitativa studier, enkätstudier, kvalitativa och mixed metoder samt megavariat statistik, Projektion to Latent Structures (PLS).

Aktuella projekt

  1. Kardiovaskulär prevention och levnadsvanor. Med utgångspunkt från redan insamlade långtidsdata från två cohorter av patienter med kranskärlsjukdom analyseras nu prognostisk betydelse av ett brett spektrum av subjektivt skattade enkätdata om levnadsvanor och psykosociala faktorer, registerdata samt objektivt mätta laboratoriedata inklusive biomarkörer t.ex. micropartiklar. (samarbete med bland annat lektor Håkan Wallén)
  2. Patienters beslutsfattande i samband med insjuknande i akut hjärtinfarkt. Vilken inverkan har sociala, kognitiva och emotionella faktorer på tiden till vårdsökande vid akut hjärtinfarkt? (samarbete med professorerna Peter Henriksson och Anne-Cathrine Mattiasson)
  3. Att lära sig professionellt beslutsfattande - betydelse av lärmiljö och störfaktorer i akutsjukvården, interprofessionell patientbaserad utbildning samt patientsimuleringsträning (samarbete med professorerna Håkan Hult, Peter Henriksson samt docent Katarina Göransson)
  4. Implementering av effektiva beslutsstrategier i primärvård. Genomförs i en serie studier av långtidseffekter av implementering av vårdprogram för kranskärlssjukdom. Vidare effekter av aktiv och behovsstyrd implementering av evidensbaserat omhändertagande av barn med astma respektive av handläggning av sjukskrivningsärenden med kvalitet (samarbete med bland andra professor Gunilla Hedlin respektive Gunnar Nilsson)

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare: Universitetslektor, överläkare Anna Kiessling
Leg sjuksköterska, Med dr Carolin Nymark
Överläkare, Med dr Karin Hallin e-post karin.hallin@capio.se
leg sjuksköterska, doktorand Susanne Groot-Jensen
Leg sjuksköterska, doktorand Ann Hägg-Martinell
Överläkare, doktorand Maria Ingemansson

Utvalda publikationer

Efficacy of case method learning in general practice for secondary prevention in patients with coronary artery disease: randomised controlled study.
Kiessling A, Henriksson P. BMJ 2002 325:7369 877-80

Case-based training of evidence-based clinical practice in primary care and decreased mortality in patients with coronary heart disease.
Kiessling A, Lewitt M, Henriksson P
Ann Fam Med ;9(3):211-8

Emotions delay care-seeking in patients with an acute myocardial infarction.
Nymark C, Mattiasson A, Henriksson P, Kiessling A
Eur J Cardiovasc Nurs 2014 Feb;13(1):41-7

Adherence to guidelines for drug treatment of asthma in children: potential for improvement in Swedish primary care.
Ingemansson M, Wettermark B, Jonsson E, Bredgard M, Jonsson M, Hedlin G, et al
Qual Prim Care 2012 ;20(2):131-9

Effects of interprofessional education on patient perceived quality of care.
Hallin K, Henriksson P, Dalén N, Kiessling A
Med Teach 2011 ;33(1):e22-6

Students perceive healthcare as a valuable learning environment when accepted as a part of the workplace community.
Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
Educ Health (Abingdon) ;27(1):15-23

LärandePrevention