Forskargrupp Anders Thorell

This page in English

Vid forskningsenheten, Ersta sjukhus sker i huvudsak studier inom abdominell kirurgi som är att betrakta som "Patientnära forskning". Med stora volymer av patienter som genomgår kirurgisk behandling i kombination med eget forskningslaboratorium samt nationella/internationella samarbetspartners ges utomordentligt goda möjligheter att genomföra kliniska studier.De områden inom vilka projekt utförs är framförallt kolorektal cancer samt obesitaskirurgi.

Vid kirurgkliniken har sedan ett 10-tal år byggts upp ett internationellt samarbete inom kolorektal kirurgi med utarbetande av ett vårdprogram för optimerad perioperativ handläggning i syfte att minska de negativa effekterna av kirurgisk behandling (ERAS, Enhanced Recovery After Surgery). Genom utarbetande av en web-baserad databas har ett stort antal kliniska studier kunnat genomföras med utvärdering av olika behandlingsrutiner

Kirurgkliniken är dessutom volymmässigt ett av de ledande centra inom obesitaskirurgi i Europa, vilket ger goda möjligheter att bedriva studier även inom detta område. Särskilt intresse har riktats mot t.ex. mekanismer bakom effekter av gastric bypass på typ 2 diabetes, betydelsen av preoperativa rutiner för utfall efter operation, möjligheter att förbättra utfall efter obesitaskirurgi hos unga vuxna (18-25 år) med hjälp av särskilt stödprogram samt effekt av gastric bypasskirurgi på njurfunktion hos patienter med diabetes.

Dessutom sker i samarbete med Professor Arners grupp, Karolinska Universitetssjukhuset, ett samarbete med målsättning att studera vilka egenskaper hos fettväv som har betydelse för risk att utveckla såväl fetma i sig som fetma-associerad sjuklighet.

Andra områden inom vilka såväl randomiserade studier som studier baserade på nationella kvalitetsregister bedrivs är gallstenssjukdom, bråckkirurgi samt kirurgisk behandling av gastroesofagel reflux och achalasi.

Gruppmedlemmar

Forskargruppledare Adjungerad professor, överläkare Anders Thorell
Docent, överläkare Jonas Nygren
Med dr, överläkare Ulf Gustafsson
Doktorand, specialistläkare  Jesper Magnusson
Med dr, överläkare Claes Anderin, e-post: claes.anderin@erstadiakoni.se
Med dr, överläkare Mats Möller, e-post: mats.moller@erstadiakoni.se

Utvalda publikationer

Natural course vs interventions to clear common bile duct stones: data from the Swedish Registry for Gallstone Surgery and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (GallRiks).
Möller M, Gustafsson U, Rasmussen F, Persson G, Thorell A
JAMA Surg 2014 Oct;149(10):1008-13

Weight loss prior to bariatric surgery: an updated review of the literature.
Gerber P, Anderin C, Thorell A
Scand J Surg 2015 Mar;104(1):33-9

Toupet versus Dor as a procedure to prevent reflux after cardiomyotomy for achalasia: results of a randomised clinical trial.
Kumagai K, Kjellin A, Tsai J, Thorell A, Granqvist S, Lundell L, et al
Int J Surg 2014 ;12(7):673-80

Changes in subcutaneous fat cell volume and insulin sensitivity after weight loss.
Andersson D, Eriksson Hogling D, Thorell A, Toft E, Qvisth V, Näslund E, et al
Diabetes Care 2014 Jul;37(7):1831-6

Relationship between preoperative symptoms and improvement of quality of life in patients undergoing elective inguinal herniorrhaphy.
Magnusson J, Videhult P, Gustafsson U, Nygren J, Thorell A
Surgery 2014 Jan;155(1):106-13

Omentectomy in addition to gastric bypass surgery and influence on insulin sensitivity: a randomized double blind controlled trial.
Andersson D, Thorell A, Löfgren P, Wirén M, Toft E, Qvisth V, et al
Clin Nutr 2014 Dec;33(6):991-6

Can nutritional supplements and rectal enema be used as bowel cleansing for colonoscopy?--Results of a randomized controlled pilot study.
Gustafsson U, Segelman J, Ljungqvist O, Thorell A, Nygren J
Scand. J. Gastroenterol. 2014 04;49(4):485-91

KirurgiObesitas