Skip to main content

Enheten för rehabiliteringsmedicin

På enheten för rehabiliteringsmedicin forskar vi inom en rad olika områden, som presenteras nedan. Ansvarig för enheten är professor Kristian Borg

Rehabiliteringsmedicin

Inom vår forskning på Rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus studerar vi skador i det perifera nervsystemet bl a neuromuskulära sjukdomar speciellt post-polio syndromet. Studierna innefattar genetiska och patologiska mekanismer, diagnostiska kriterier samt funktion och livskvalitet. Beträffande post-polio syndromet har trötthet och smärta och effekter av IvIg behandling studerats. Inom gruppen sker även forskning inom utmattningstillstånd, kroniskt trötthetssyndrom, långvarig smärta och neuropatisk smärta samt synrehabilitering och försäkringsmedicin fr a studier av det svenska sjukskrivningsmönstret.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Professor, överläkare Kristian Borg

Psykolog, med dr Gunilla Östlund

Fysioterapeut, med dr Katarina Skough

Överläkare, med dr, sektionschef UllaBritt Gripenstedt

Specialistläkare, med dr Eva Melin

Överläkare, med dr Lars Werhagen

Med dr Jan Rickard Norrefalk

Överläkare, doktorand Märta Berthold Lindstedt

ST-Läkare, doktorand, ST-läkare Johanna Wallensten

Psykolog, med dr Gabriella Marcovic

Sjuksköterska, VOC, doktorand Gerd Engholm

BMA Lisbet Broman

Överläkare, verksamhetschef, docent Gunilla Brodda Jansen

Överläkare, docent Indre Bileviciute Ljungar

Professor emerita Kristina Schüldt-Ekholm

Professor emeritus Jan Ekholm

Utvalda publikationer

28850368

28350414

28352937

Ansvarig för forskningen inom Rehabiliteringsmedicin: Professor Kristian Borg

Professor/överläkare

Kristian Borg

Telefon: 08-655 52 57
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: Kristian.Borg@ki.se

Prognostik och intervention efter förvärvad hjärnskada hos vuxna

Bedrivs kliniska studier kring centrala frågeställningar hos patienter, som ingår i klinikens regionansvar för tidig rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (vanligen stroke eller traumatisk hjärnskada) hos vuxna. Studier bedrivs på alla nivåer - från små lokala, explorativa studier till stora randomiserade, kontrollerade behandlingsstudier i samarbete med andra grupper nationellt och internationellt. Profilområden är svår medvetandestörning (Alison Godbolt et al), traumatisk hjärnskada (Catharina Nygren de Boussard et al), hjärnans plasticitet och återhämtning av handfunktion efter stroke (Påvel Lindberg et al), rehabilitering med ny teknik vid central pares (Susanne Palmcrantz et al) och icke-invasiv elektrostimulering (Elena Pavlova et al).
Vårt övergripande mål är att kunna erbjuda individuellt utformade behandlingsprogram på basen av detaljerad kartläggning av hjärnans funktion med modern hjärnavbildning och av klinisk funktion med nya mätinstrument och med användning av nya behandlingsmetoder inklusive farmaka, icke-invasiv hjärnstimulering och teknik.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Senior Professor, överläkare Jörgen Borg

Med dr, överläkare Catharina de Boussard, e-post: catharina.nygren-deboussard@sll.se

Doctor of Medicine, överläkare Alison Godbolt

Docent, fysioterapeut Påvel Lindberg

Med dr, sjukgymnast Susanne Palmcrantz, e-post: susanne.palmcrantz@ki.se

Med dr, postdoc Elena Pavlova

Doktorand, specialistläkare Giedre Matuseviciene

Doktorand, specialistläkare Anna Tölli

Doktorand, leg läk Gaia V Pennati

Doktorand, sjukgymnast Anneli Wall

Doktorand, sjukgymnast Jeanette Plantin

Doktorand, logoped Helena Hybbinette

Utvalda publikationer

24901323

25859191

26987557

Ansvarig för forskningen inom Prognostik och intervention efter förvärvad hjärnskada hos vuxna : Senior Professor Jörgen Borg

Anknuten

Jörgen Borg

Telefon: 08-123 552 56
E-post: Jorgen.Borg@ki.se

Klinisk kognitiv neurovetenskap och kognitivt stöd genom eHälsa


i. kognitiva och beteendemässiga konsekvenser av förvärvad hjärnskada (acquired brain injury, ABI)
ii. effekter av kognitiv träning på hjärnans funktionssätt, på funktion, aktivitet och deltagande samt stödjande och motiverande faktorer i rehabiliteringsprocessen
iii. eHälsa och kognitivt stöd för vuxna efter förvärvad hjärnskadai. Neuropsykologisk diagnostik har fokus på diagnostiska frågeställningar vid "lätt" kognitiv funktionsstörning efter skalltrauma eller sjukdom. Marika Möller, med dr och doktorand Christian Oldenburg arbetar med projekt kring dessa frågor. Marikas Möllers forskningsintresse kretsar kring begreppet "kognitiv uttröttbarhet", mätmetoder, kliniska fynd i olika patientgrupper, ändringar i hjärnans funktionssätt i samband med uttröttbarhet. Christian Oldenburg undersöker kognitiva och emotionella parametrar som har betydelse för symtomutveckling efter lätt hjärnskada. Handledarna är Aniko Bartfai, Gunnar Edman och Jean Luc af Geijerstam.
ii. Vi studerar effekten av uppmärksamhetsträning ur funktions och aktivitetsperspektiv. Med dr Gabriela Markovic undersöker prediktionsfaktorer för rehabiliteringsutfall och återhämtning efter ABI i samarbete med professor Mattias Elg, Linköpings universitet, och copingmekanismer för att vidmakthålla effekter av rehabilitering tillsammans med docent Monika Löfgren. Doktorand Kristina Sargenius Landahl studerar effekter av kognitiv träning på aktivitet och arbetsåtergång. Handledarna är Aniko Bartfai och Marie-Louise Schult. I samarbete med professor Tieqiang Li undersöker vi effekten av kognitiv träning på hjärnans funktionssätt mätt med fMRI med Azra Ramovic, predoktorand, som projektledare. Aboozar Eghdam, med dr LIME, arbetar tillsammans med professor Aniko Bartfai och Gabriela Markovic, med dr, med att göra en svensk web-baserad version av APT-III materialet för en bredare användningsmöjlighet av träningsmaterialet. Forskningsprojekt under ledning av Aboozar Eghdam.
iii. Huvudansvarig för eHälsa och kognitivt stöd är Inga-Lill Boman, med dr. Hon ansvarar för projektet Internetbaserad behandling av lindring kognitiv funktionssvikt. Projektet samarbetar med Internetpsykiatrienheten, professor Nils Lindefors och docent Viktor Kaldo. Projektet omfattar även ett vidmakthållande behandlingsprogram för patienter med kronisk smärta för smärtsektionen vid rehabiliteringsmedicinska kliniken, i samarbete med docent Monica Buhrman, Upsala universitet. Inga-Lill Boman ansvarar tillsammans med Gunnel Janeslätt med dr Dalarnas Högskola för projektet ”Effekter av tidshjälpmedel för personer med kognitiv nedsättning. Projektet samarbetar med Kevin McKee professor Dalarnas Högskola, Lena Dahlberg docent Karolinska Institutet.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Senior professor, neuropsykolog Aniko Bartfai

Docent, arbetsterapeut Marie-Louise Schult

Docent, adjungerad lektor, leg sjukgymnast Monika Löfgren

Med dr, leg arbetsterapeut Inga-Lill Boman

Med dr, leg psykolog, neuropsykolog Marika Möller

Med dr, Aboozar Eghdam

psykolog Med dr, leg Gabriela Markovic

Doktorand, leg psykolog Christian Oldenburg

Doktorand, specialist i arbetsterapi Kristina Sargenius Landahl

Predoktorand, leg psykolog Azra Ramovic

Utvalda publikationer

26618716

27904913

26878885

Ansvarig för forskningen inom klinisk kognitiv neurovetenskap och kognitivt stöd genom eHälsa: Senior professor Aniko Bartfai

Anknuten

Aniko Bartfai

Telefon: 08-123 560 56
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: Aniko.Bartfai@ki.se

Rehabiliteringsmedicin Smärtrehabilitering


Forskningsgruppen är multiprofessionell och har bred kompetens bland annat inom rehabiliteringsmedicin och långvarig smärta. Gruppen driver framförallt kliniska patientnära projekt i samarbete med andra forskargrupper inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Karolinska Institutet och andra universitet nationellt och internationellt.

Gruppen driver och medverkar i kliniska forskningsprojekt med fokus på utveckling av diagnostik, förbättrade rehabiliteringsmetoder och rehabiliteringsprocessen för klinikens patienter.
Exempel på pågående forskning
1) Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av rehabilitering för patienter med långvarig smärta i behov av språktolk, en multicenterstudie i Lund och Stockholm inkluderande ett doktorand- och ett postdocprojekt.
2) Rehabilitering med kultur, ett samarbete med Kulturförvaltningen SLL, Primärvården och Stockholms universitet. Effekterna av kulturaktiviteter studeras med registerforskning, medicinska markörer, djupintervjuer och följeforskning.
3) Projekt inom Nationella registret för smärtrehabilitering om bland annat effekterna av multimodal rehabilitering i specialistvård.
4) Styrketräning vid fibromyalgi – en multicenterstudie i Stockholm, Linköping

Medverkande i forskningen:

Forskningsansvarig: Docent, leg sjg, adj lektor Monika Löfgren

Professor, överläkare Kristian Borg

Adj professor, överläkare Britt-Marie Stålnacke

Professor emeritus, specialistläkare Jan Ekholm

Professor emeritus, specialistläkare Kristina Schüldt-Ekholm

Docent, leg arbetsterapeut Marie-Louise Schult

Docent, överläkare Ola Svensson

Med Dr, leg sjuksköterska Andrea Hållstam

Med Dr, post doc, leg sjuksköterska Elisabeth Persson

Specialistläkare Med Dr Eva Melin

Specialistläkare, doktorand Karin Uhlin

Specialistfysioterapeut, predoktorand Elin Ek-Malmer

Biomedicinsk analytiker Lisbet Broman

Utvalda publikationer

25502883

26084281

27904913

Ansvarig för forskningen inom rehabiliteringsmedicin - smärtrehabilitering: Docent, leg sjg, adj lektor Monika Löfgren

Lektor, adjungerad

Monika Löfgren

Telefon: 08-123 578 13
E-post: Monika.Lofgren@ki.se