Skip to main content

Enheten för internmedicin

På enheten för internmedicin bedrivs forskning inom fem stora forskningsområden:

- Stroke och kardiovaskulär medicin
- Diabetes och hemostas
- Venös tromboembolism
- Neurologi
- Gastroenterologi

Ansvarig för enheten är Post-doc Sara Tehrani

Stroke och kardiovaskulär medicin


a. Primär och sekundär prevention av stroke hos högriskpatienter, med fokus att hitta nya möjliga biomarkörer samt förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. I studien STROKECLOSE undersöks skyddseffekten av s.k. förmaksplugg (left atrial appendix occlusion) hos patienter med intracerebral blödning och förmaksflimmer.
b. Hjärnans läkningsförmåga efter stroke undersöks vid farmakologisk behandling med flouxetin i EFFECTS-studien bl.a. genom funktionell MR. I DESIRE-studien testas effekten av oral motorsensorisk stimulering hos patienter med dysfagi och i multicenterstudien I-PRAISE kartläggs fömågan till kommunikation hos patienter med afasi efter stroke.
c. Danderyds strokeenhet ingår i flertal kliniska multicenter studier som innefattar akut strokebehandling.
d. Kopplingen mellan cancer och stroke/mikrotromboser.
e. Doktorandprojekt: Kopplingen mellan immunmodulering och kardiovaskulär sjukdom med fokus på interleukin 6 receptorn.
f. Doktorandprojekt: Effekter av cigarett, e-cigarett och snus på mikropartiklar, kärlfunktion och trombosmekanismer.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Professor, Per Wester

Med dr Ann-Charlotte Laska

Med dr Elisabeth Rooth

Med dr Per Sandén

Med dr Charlotte Thålin

Doktorand Annika Lundström

Doktorand Adriano Atterman

Doktorand Louise Ziegler

Doktorand Lukasz Antoniewicz

Utvalda publikationer

28485276

26916297

27693003

Ansvarig för Stroke och kardiovaskulär medicin: Professor Per Wester

Professor, gäst

Per Wester

E-post: per.wester@ki.se

Diabetes och hemostas

a. Doktorandprojekt: Kopplingen mellan störd hemostas och mikrovaskulär dysfunktion studeras hos patienter med typ 1-diabetes. Användning av mikropartiklar som möjliga prediktorer för mikro- och makrovaskulära komplikationer vid typ 1-diabetes undersöks i en prospektiv studie. Hemostasfunktion hos män och kvinnor med typ 1-diabetes jämförs med friska kontroller för att kartlägga eventuella könsskillnader mellan patienter och friska.
b. Ett samarbetsprojekt planeras med Kungliga Tekniska Högskolan för att förbättra och uppdatera metoden för analys av hudens mikrocirkulation.
c. Doktorandprojekt: Undersökning av hudens mikrocirkulation och dess relation till klinisk mikroangiopati hos patienter med typ 1-diabetes.
d. Doktorandprojekt: Studier avseende diabetes och störd glukosmetabolism vid kardiovaskulär sjukdom.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Post doc, Sara Tehrani

Doktorand, Karin Bergen

Doktorand, Pia Santesson

Doktorand Stelios Karayiannides

Utvalda publikationer

28467200

25318636

27400272

Ansvarig för diabetes och hemostas: Post doc Sara Tehrani

Venös tromboembolism

I samarbete med röntgenenheten bedrivs två separata projekt där användning av MR som undersökningsmetod studeras på patienter med misstänkt recidiv av djup ventrombos (DVT) i benen samt på patienter med armvenstrombos.
Doktorandprojekt: Undersökning av bakomliggande orsaker till ökad risk för venös tromboembolism vid in vitro fertilisering (IVF).
Kartläggning av cancersjukdom hos patienter med insjuknande i venös tromboembolism.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: med dr Eli Westerlund

Doktorand, Nina Olausson

Gargi Gautam

Emma Nordström

Utvalda publikationer

27273375

27412479

23321489

Ansvarig för Venös tromboembolism: Eli Westerlund

Lektor, biträdande

Eli Westerlund

Telefon: 08-123 588 22
E-post: eli.westerlund@ki.se

Neurologi

De flesta studier på neurosektionen handlar om multipel skleros (MS), och är kliniskt orienterade studier med användning av liquor och MR som kompletterande metoder. Flertal studier berör behandling med rituximab vid MS och har som syfte att etablera rituximab som en förstahandsbehandling vid MS. SWEEP-MS är en riksomfattande observationell studie som har syfte att skapa en mer uniform registrering av alla MS-patienter.

Forskningsansvarig: Prof Anders Svenningsson

Med dr Claes Martin

Maria Engström

Susanna Hallberg

Utvalda publikationer

28095463

28002679

27760868

Ansavrig för neurologi: Prof Anders Svenningsson

Professor, adjungerad

Anders Svenningsson

E-post: anders.svenningsson@ki.se