Enheten för internmedicin

På enheten för internmedicin bedrivs forskning inom fem stora forskningsområden:

- Stroke och kardiovaskulär medicin
- Diabetes och hemostas
- Venös tromboembolism
- Neurologi
- Gastroenterologi

Ansvarig för enheten är Post-doc Sara Tehrani

Stroke och kardiovaskulär medicin


a. Primär och sekundär prevention av stroke hos högriskpatienter, med fokus att hitta nya möjliga biomarkörer samt förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. I studien STROKECLOSE undersöks skyddseffekten av s.k. förmaksplugg (left atrial appendix occlusion) hos patienter med intracerebral blödning och förmaksflimmer.
b. Hjärnans läkningsförmåga efter stroke undersöks vid farmakologisk behandling med flouxetin i EFFECTS-studien bl.a. genom funktionell MR. I DESIRE-studien testas effekten av oral motorsensorisk stimulering hos patienter med dysfagi och i multicenterstudien I-PRAISE kartläggs fömågan till kommunikation hos patienter med afasi efter stroke.
c. Danderyds strokeenhet ingår i flertal kliniska multicenter studier som innefattar akut strokebehandling.
d. Kopplingen mellan cancer och stroke/mikrotromboser.
e. Doktorandprojekt: Kopplingen mellan immunmodulering och kardiovaskulär sjukdom med fokus på interleukin 6 receptorn.
f. Doktorandprojekt: Effekter av cigarett, e-cigarett och snus på mikropartiklar, kärlfunktion och trombosmekanismer.
 

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Professor, Per Wester 

Med dr Ann-Charlotte Laska 

Med dr Elisabeth Rooth 

Med dr Per Sandén

Med dr Charlotte Thålin

Doktorand Annika Lundström

Doktorand Adriano Atterman

Doktorand Louise Ziegler

Doktorand Lukasz Antoniewicz 

Utvalda publikationer

Left atrial appendage occlusion versus standard medical care in patients with atrial fibrillation and intracerebral haemorrhage: a propensity score-matched follow-up study.
Nielsen-Kudsk J, Johnsen S, Wester P, Damgaard D, Airaksinen J, Lund J, et al
EuroIntervention 2017 Jun;13(3):371-378

NETosis promotes cancer-associated arterial microthrombosis presenting as ischemic stroke with troponin elevation.
Thålin C, Demers M, Blomgren B, Wong S, von Arbin M, von Heijne A, et al
Thromb. Res. 2016 Mar;139():56-64

Electronic cigarettes increase endothelial progenitor cells in the blood of healthy volunteers.
Antoniewicz L, Bosson J, Kuhl J, Abdel-Halim S, Kiessling A, Mobarrez F, et al
Atherosclerosis 2016 12;255():179-185

Ansvarig för Stroke och kardiovaskulär medicin: Professor Per Wester

Professor, gäst

Per Wester

E-post: per.wester@ki.se

Diabetes och hemostas

a. Doktorandprojekt: Kopplingen mellan störd hemostas och mikrovaskulär dysfunktion studeras hos patienter med typ 1-diabetes. Användning av mikropartiklar som möjliga prediktorer för mikro- och makrovaskulära komplikationer vid typ 1-diabetes undersöks i en prospektiv studie. Hemostasfunktion hos män och kvinnor med typ 1-diabetes jämförs med friska kontroller för att kartlägga eventuella könsskillnader mellan patienter och friska.
b. Ett samarbetsprojekt planeras med Kungliga Tekniska Högskolan för att förbättra och uppdatera metoden för analys av hudens mikrocirkulation. 
c. Doktorandprojekt: Undersökning av hudens mikrocirkulation och dess relation till klinisk mikroangiopati hos patienter med typ 1-diabetes. 
d. Doktorandprojekt: Studier avseende diabetes och störd glukosmetabolism vid kardiovaskulär sjukdom.
 

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Post doc, Sara Tehrani

Doktorand, Karin Bergen

Doktorand, Pia Santesson 

Doktorand Stelios Karayiannides

Utvalda publikationer

Skin microvascular function in patients with type 1 diabetes: An observational study from the onset of diabetes.
Santesson P, Lins P, Kalani M, Adamson U, Lelic I, von Wendt G, et al
Diab Vasc Dis Res 2017 05;14(3):191-199

Fibrin clot properties and haemostatic function in men and women with type 1 diabetes.
Tehrani S, Jörneskog G, Ågren A, Lins P, Wallén H, Antovic A
Thromb. Haemost. 2015 Feb;113(2):312-8

High-dose atorvastatin is associated with lower IGF-1 levels in patients with type 1 diabetes.
Bergen K, Brismar K, Tehrani S
Growth Horm. IGF Res. 2016 08;29():78-82

Ansvarig för diabetes och hemostas: Post doc Sara Tehrani

Anknuten

Sara Tehrani

E-post: Sara.Tehrani@ki.se

Venös tromboembolism

I samarbete med röntgenenheten bedrivs två separata projekt där användning av MR som undersökningsmetod studeras på patienter med misstänkt recidiv av djup ventrombos (DVT) i benen samt på patienter med armvenstrombos.
Doktorandprojekt: Undersökning av bakomliggande orsaker till ökad risk för venös tromboembolism vid in vitro fertilisering (IVF).
Kartläggning av cancersjukdom hos patienter med insjuknande i venös tromboembolism.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: med dr Eli Westerlund 

Doktorand, Nina Olausson 

Gargi Gautam

Emma Nordström

Utvalda publikationer

Detection of pulmonary embolism using repeated MRI acquisitions without respiratory gating: a preliminary study.
Nyrén S, Nordgren Rogberg A, Vargas Paris R, Bengtsson B, Westerlund E, Lindholm P
Acta Radiol 2017 Mar;58(3):272-278

Microparticles reveal cell activation during IVF - a possible early marker of a prothrombotic state during the first trimester.
Olausson N, Mobarrez F, Wallen H, Westerlund E, Hovatta O, Henriksson P
Thromb. Haemost. 2016 08;116(3):517-23

Incidence of pulmonary and venous thromboembolism in pregnancies after in vitro fertilisation: cross sectional study.
Henriksson P, Westerlund E, Wallén H, Brandt L, Hovatta O, Ekbom A
BMJ 2013 Jan;346():e8632

Ansvarig för Venös tromboembolism: Eli Westerlund

Lektor, biträdande

Eli Westerlund

Telefon: 08-123 588 22
E-post: eli.westerlund@ki.se

Neurologi

De flesta studier på neurosektionen handlar om multipel skleros (MS), och är kliniskt orienterade studier med användning av liquor och MR som kompletterande metoder. Flertal studier berör behandling med rituximab vid MS och har som syfte att etablera rituximab som en förstahandsbehandling vid MS. SWEEP-MS är en riksomfattande observationell studie som har syfte att skapa en mer uniform registrering av alla MS-patienter.

Forskningsansvarig: Prof Anders Svenningsson

Med dr Claes Martin

Maria Engström

Susanna Hallberg

Utvalda publikationer

Brain Parenchymal Fraction in Healthy Adults-A Systematic Review of the Literature.
Vågberg M, Granåsen G, Svenningsson A
PLoS ONE 2017 ;12(1):e0170018

Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis.
Hauser S, Bar-Or A, Comi G, Giovannoni G, Hartung H, Hemmer B, et al
N. Engl. J. Med. 2017 01;376(3):221-234

Rituximab in multiple sclerosis: A retrospective observational study on safety and efficacy.
Salzer J, Svenningsson R, Alping P, Novakova L, Björck A, Fink K, et al
Neurology 2016 Nov;87(20):2074-2081

Ansavrig för neurologi: Prof Anders Svenningsson

Professor, adjungerad

Anders Svenningsson

E-post: anders.svenningsson@ki.se