Virusrelaterad gynekologisk cancer

Progressionsmarkörer för virusrelaterad gynekologisk cancer

Forskargruppsledare:

Professor/överläkare

Sonia Andersson

E-post: sonia.andersson@ki.se

Forskningsprojekt

Projektet omfattar nya effektiva strategier för tidigt upptäckt, prevention och behandling, samt även hälsoekonomisk utvärdering av tillgängliga screeningmetoder.

Mer än 10% av all cancer hos kvinnor har av WHO uppskattats vara orsakad av papillomvirus. Detta forskningsprojekt är inriktat på virusrelaterad gynekologisk cancer som startar med cellförändringar hos en del och med cancer hos andra, men som inte så sällan missas av sjukvården. Screeningsprogrammet mot cervixcancer (CC) har pågått i Sverige sedan 1960-talet, och förekomsten av CC minskat med ca 60%, men ser nu ut att ha nått sin begränsning.

I Sverige drabbas cirka 450, till övervägande del unga kvinnor av CC, Över 700 000 cellprov tas varje år där omkring 40 000 bedöms som avvikande. Sensitiviteten för att identifiera en riskpatient med Pap Smear (dagens metod) är mindre än 70 % och specificiteten är god bara vid höggradiga förändringar. Cytologprovet har svårt att identifiera äkta cancerförstadium, vilket innebär att cancer utvecklas trots deltagande i screeningen samt att kvinnor med lindriga cellförändringar kallas till helt onödig uppföljning. Persisterande infektion med HR-HPV är huvudorsaken till CC.

Molekylär testning för humant papillomvirus (HPV) borde erbjudas inom all gynekologisk cellprovtagning, eftersom HPV-negativa kvinnor har mycket liten risk för CC. Enligt rekommendation har HPV-testning i dagsläget endast två användningsområden:
1) lindriga cellförändringar
2) kontroll efter behandling av cellförändringar.
I båda dessa fall kan HPV-testning avgöra risken för cancer utvecklingen.

Adenocarcinom är extra svårt att upptäcka i tidigt skede med Pap Smear. HR-HPV (typ 16 och 18) påvisades i normala cytologiska prover 14 år innan diagnosen av AC. HPV-test har väsentligt högre träffsäkerhet för att upptäcka AC. Utvecklingen av vätskebaserad teknologi (LBC), möjliggör kompletterande undersökningar med immunocytokemisk eller molekylärbiologisk teknik utan att kvinnan kallas för ny provtagning (reflex-testning).

Screening-programmet måste kontinuerligt utvecklas (högre sensitivitet, specificitet, enkelt att standardisera, kostnadseffektivt och accepterat av populationen). Den största riskgruppen för utveckling av CC utgörs av de kvinnor som inte deltar i eller omfattas av screeningen, varför alternativ analys borde erbjudas i dessa fall. Cytologisk screening hos kvinnor över 60 års ålder fungerar sämre pga fysiologiska förändringar. Screeningen har bidragit till att fler cancerfall upptäcks på ett tidigt stadium. Vid tidigt stadium (stad IA-IIA) är förekomsten av lymfkörtelmetastaser i bäckenet den viktigaste faktorn för överlevnad. Förutom stadium finns det inga bra markörer att prediktera spridning till regionala lymfkörtlar, vilket ger en osäkerhet vid behandlingsval.

Därför blir det desto viktigare att fånga upp dem som fortfarande löper risk för utveckling av gynekologisk cancer, genom att finna tidiga markörer för snabb och inriktad prevention - detta är vårt utgångsläge. Genom att erbjuda äldre kvinnor och de som avstår att infinna sig för provtagning inom ramen för den gynekologiska hälsokontrollen ett annat alternativ torde deltagarfrekvensen öka och ge bättre skydd mot cervixcancer högre upp i åldrarna. Kvinnor som haft cellförändringar skulle vinna på att följas upp med HPV-test. Genom att satsa mer resurser på dessa riskpatienter kan vården rädda många liv.

Medarbetare i forskargruppen

Susanna Alder, doktorand
projekt: "Primary prevention of Cervical Cancer in countries with high and low incidence of the disease

Ellinor Östensson, forskningsassistent
projekt: "Health economic aspects of cervical cancer screening"

Cecilia Ranhem, doktorand
projekt: "Potential progression markers and HPV in primary vaginal cancer:clinical and diagnostic impact".

Avhandlingar

Ingrid Norman, 2015-10-17
Human papillomavirus and cervical cancer : detection of potential markers of disease progression using liquid-based cytology

Ellinor Östensson, 2014-10-24
Health economic aspects of cervical cancer screening

Maria Persson, 2014-04-25
New diagnostic and prognostic methods to improve the effectiveness of cervical cancer screening

Susanne Friederike Muller, 2013-11-29
Adenocarcinoma of the cervix uteri. Methods to improve diagnostics:biological markers and HPV testing

Maria Fröberg, 2011-05-06
Prevention of cervical cancer through use of liquid-based cytology and suplementary HPV testing in population-based screening

Sophia Brismar Wendel, 2009-06-05
HPV genotyping and potential progression markers in cervical intraepithelial neoplasia : Clinical and diagnostic impact