Skip to main content

uMOVE - a biobehavioural health care center for hUman MOVEment

uMOVE core facilitet är ett samarbete mellan Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, och verksamheterna Funktion Hälsoprofessioner och Tema Barn och Kvinnosjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Om uMOVE

uMOVE pyramidbilduMOVE har i konkurrens erhållit medel från Strategiska forskningsområdet i vårdvetenskap (SFO-V) vid KI för att under 2018 till 2020 bygga upp och driva en core facilitet. Syftet är att erbjuda forskare, lärare, studenter och kliniker med vårdvetenskapliga frågeställningar en toppmodern plattform för undersökning av rörelse och beteende.

uMOVE erbjuder möjligheter att diagnostisera, utvärdera behandling, identifiera biomarkörer samt förhindra eller förutsäga utvecklingen vid olika tillstånd och sjukdomar med hjälp av rörelseanalys i kombination med kognitiva och andra psykologiska mätmetoder.

Att använda faciliteten

uMOVE, motoriklab KBH

uMOVE core facilitet tillhandahåller service till användarna på ett transparent sätt, till exempel genom först till kvarn-principen, där vi kan erbjuda service anpassad till de specifika projektens behov och kunskapen hos användarna. Vi kommer att erbjuda tjänster såsom stöd vid design av projekt, datainsamling, analys och tolkning till att bara hyra ut utrustning och/eller labblokal.

Utrustning och tjänster

uMOVE core facilitet erbjuder olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, från tredimensionell rörelseanalys (kinematik, kinetik och elektromyografi) till mer mobila mätmetoder såsom accelerometrar för att mäta rörelse och beteende i relation till kognitiva och emotionella parametrar, i labb, klinik och hemmiljö. uMOVE kommer också att betona patientens egen erfarenhet och uppfattning om rörelse, aktivitet och behandlingar genom patientrapporterademått (PROM).

Kontakt

uMOVE: umove@ki.se

CF coordinator

Driftansvarig

Lektor, biträdande

David Conradsson

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: david.conradsson.1@ki.se

Styrgruppsmedlem KBH

Eva Broström

Avdelningen för Neuropediatrik
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

E-post:    Eva.Brostrom@ki.se

Scientific director

Lektor/sjukgymnast

Erika Franzén

Telefon: 08-524 888 78
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Erika.Franzen@ki.se

Styrgrupp uMOVE:
Erika Franzén
Maria Hagströmer
Eva Broström
Emily Holmes
Åsa Dedering
Yvonne Wengström, adjungerad SFO-

Adress:
uMOVE
Karolinska Institutet
Institutionen för vårdvetenskap, neurobiologi och samhälle
Sektionen för fysioterapi
Alfred Nobels allé 23
141 83 Huddinge