Neurologiska utvecklingsstörningar

This page in English

Forskargruppsledare:

Professor/överläkare

Hans Forssberg

E-post: Hans.Forssberg@ki.se

Forskningsfokus

Fokus ligger på utvecklingen av kognitiva och motoriska funktioner hos friska individer och på olika neurologiska utvecklingsstörningar såsom cerebral pares, ADHD, DCD, autismspektrumstörningar och språkstörning. Forskningen är translationell där vi använder oss av flera longitudinella och kliniska kohorter, samt av olika djurmodeller. Det övergripande målet är att förstå de neurala mekanismerna bakom kognitiva och motoriska funktionsstörningar för att kunna utveckla nya principer för prevention och intervention.

Forskningsfrågor

Orsaker:

  • Studier på hur interaktionen av gener och miljö påverkar motoriska och kognitiva funktioner; i synnerhet hur vissa tidiga miljöfaktorer såsom stress och tarmflora påverkar hjärnans utveckling och beteende senare i livet.

Biomarkörer:

  • Utveckla biomarkörer och undersökningsmetoder för att tidigt upptäcka och senare följa sjukdomsförlopp eller effekt av interventioner.

Intervention:

  • Utveckla nya principer för motorisk och kognitiv träning och förstå de bakomliggande mekanismerna.
NeurologiPediatrik