Molekylär allergidiagnostik på barn med astma och rhinit

Nya möjligheter till förbättrad diagnostik, behandling och bedömning av prognos.

Forskningsledare:

Barnläkare, Med dr.

Jon Konradsen

E-post: jon.konradsen@ki.se

Korrekt diagnostik av allergiska sjukdomar är viktigt eftersom det är vår vanligaste folksjukdom med stor påverkan på människors livskvalité.

Med den nyligen utvecklade molekylära allergidiagnostiken får vi en ny och detaljerad information om den enskilda patientens allergi, men det är oklart huruvida denna nya metod förbättrar omhändertagandet av patienter med allergisk luftvägssjukdom. I vår forskning vill vi undersöka om molekylär allergidiagnostik kan bidra till en bättre vård av barn och ungdomar med rhinit och astma.

Vi använder molekylär allergidiagnostik på patienter med rhinit, astma av olika svårighetsgrad, pälsdjursallergi och/eller pollenallergi. Resultaten från den molekylära allergidiagnostiken jämföras med patienternas sjukdomsbild, lungfunktionsmätningar, allergenprovokationer och mätningar av övriga biomarkörer i utandningsluft, blod och urin dvs. det sätt som vi använder för att i övrigt beskriva de allergiska sjukdomarna.

Diagnostik av allergisk luftvägssjukdom har aldrig tidigare studerats så detaljerat som i detta projekt och resultaten kommer att bidra till en ökad förståelse för sambandet mellan allergiutveckling och patientens sjukdomsbild. Resultaten kommer kunna bidra till att förbättra de råd som sjukvården ger till barn/ungdomar/familjer rörande till exempel risk vid exponering för pälsdjur, sjukdomsprognos vid astma och möjlighet för lyckad allergenvaccination vid pälsdjurs- och pollenallergi.

AllergiAstmaPediatrik