Lika villkor och möjligheter på KBH

Institutionen övergripande mål inom detta område är att främja lika rättigheter och möjligheter för anställda och studenter samt att aktivt motverka diskriminering och trakasserier.

KBH ska vidare vara en god arbetsplats med bra arbets- och studiemiljö som skapar möjligheter till positiv utveckling och framgång och som präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetarna. Institutionen har fortsatt fokus på ledarskapets betydelse för en god utveckling i frågor om lika villkor. En jämn könsfördelning eftersträvas vid rekryteringar på alla nivåer.

KBH’s grupp för Lika Villkor arbetar med dessa frågor i förebyggande syfte.

Om du har tips eller idéer om vad du önskar att KBH’s Lika Villkor grupp lyfter och arbetar proaktivt med, vill vi gärna att du kontaktar någon av oss för att hjälpa oss få en bättre bild av behov och utmaningar.

Nätverket för lika villkor och möjligheter i Widerströmska

Ett samarbete har initierats med ombuden för lika villkor och möjligheter vid de övriga institutionerna i Widerströmska huset: Institutionen för global folkhälsa, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för Lärande, informatik, management och etik. Syftet är att utbyta idéer och erfarenheter och tillsammans planera och genomföra aktiviteter, arrangera föreläsningar och seminarier. Nätverket kommer att träffas två gånger per termin. Det första mötet ägde rum i februari 2018.

Ombud för lika villkor på KBH

 

Cecilia Dominguez

Senior lab manager