Forskningsrapporter

ISSN 1103-0887 1979-1992

Rapport nr 1: Nils Lie: En prospektiv-longitudinell studie av barn og ungdom. Målsetning - metoder - material. 1979

Rapport nr 2: Nils Lie: A Prospective-Longitudinal Study of Adolescents. A literature review of projective methods selected for epidemiological research. 1979

Rapport nr 3: Nils Lie: En prospektiv-longitudinell studie av barn og ungdom. Testing av utvalgte projektive metoder i to pilotstudier - ungdomskriminalitet, alkoholisme. 1979

Rapport nr 4: Per-Anders Rydelius: En longitudinell prospektiv studie avseende barn till alkoholiserade fäder. En metodstudie och en beskrivning av barnens situation efter 15 år. 1980

Rapport nr 5: Per-Anders Rydelius: Barn, ungdomar och vuxna vid fyra läkepedagogiska behandlingshem i Järna. En barnpsykiatrisk beskrivning av en grupp barndomspsykotiska patienter och deras behandling. 1986

Rapport nr 6: Gunilla Josephson: Om trötthet - en studerande småbarnsmammas dagbok. 1988

Rapport nr 7: Lillemor Nordberg: Mental development at one and four years of age according to the Griffiths' Development Scales. Individual results from 196 boys and 195 girls in a cohort from the general population of a Stockholm suburb. 1992

ISSN 1400-5891 1994-1998

Rapport nr 8: Lillemor Nordberg: A longitudinal study of children in a Stockholm suburb. Four-year follow-up of mental health and development. Tables. 1994

Rapport nr 9: Ingvar Nylander: Barnpsykiatri - min livsuppgift. 1997

Rapport nr 10: Gunilla Ahlsén: Lässvårigheter hos skolbarn. En beskrivning och analys av några olika pedagogiska metoder. 1997

Rapport nr 11: Barbro Lernmark: Metodstudie av frågeformulär om psykologisk anpassning till diabetes hos barn och ungdom. 1997

Rapport nr 12: Mona Näreskog: Flyktingbarn - Psykisk hälsa och mottagande. En kunskapsöversikt och ett planeringsunderlag för hälso- och sjukvård. 1997

Rapport nr 13: När det ofattbara händer& Bussolyckan i Måbödalen, Norge 1988. Rapport - Omsorgsarbetet i Kista. Red. Ylva Edholm Johansson, Thomas Wohlin & Yvonne Nobert. 1998 (ISBN 91-630-4724-1)

Rapport nr 14: IACAPAP - Abstracts. Trauma and Recovery, Care of Children by 21st Century Clinicians. 14th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, August 2-6 1998, Stockholm. 1998

Rapport nr 15: IACAPAP - Program. Trauma and Recovery, Care of Children by 21st Century Clinicians. 14th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, August 2-6 1998, Stockholm. 1998

ISSN 1403-607X 1999-

Rapport nr 16: Margret Nisell: Samverkan. Barnsomatik och Barn- och ungdomspsykiatri vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. 1999

Rapport nr 17: Eman Mohamed El-Sayed: May a genetically determined slow maturational rate explain AD/HD and Hyperkinetic disorders? A proposal of an alternative hypothesis and methodological aspects. 1999

Rapport nr 18: Monica Brendler-Lindqvist: Asociala ungdomars sociala nätverk - med focus på ungdomar med invandrar- och flyktingbakgrund. 2000

Rapport nr 19. Susanna Melkas, Jan-Olov Larsson: Hur stor är risken för ADHD-patienter att utveckla missbruk av alkohol och droger? En litteraturgenomgång av longitudinella studier. 2001

Rapport nr 20. Monica Hedenbro, Annette Lidén: CPICS - Child and parents' Interaction Coding System in Dyads and Triads. 2002

Rapport nr 21. Ulf Engqvist: Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri - vuxenpsykiatri. Personalens kompetens och patienternas behov. 2002

Rapport nr 22: Atia Daud, Erling Skoglund, P-A Rydelius: Torterade föräldrar och deras barn. 2004

Rapport nr 23. Göran Bodegård: Vård av barn med uppgivenhetssymtom. En belysning av behandlingens utformning utifrån erfarenheten av vården av 25 asylsökande barn vid Barnavdelningen Eugenia. 2006

Rapport nr 24. Monica Hedenbro: Interaction in the triad between three-month-old infants, their mothers, and fathers: a description and a data set for longitudinal prospective analyses. 2006

Rapport nr 25. Rapport om de s.k. apatiska barnen. Att förstå bakgrunden till deras reaktionsmönster, att utreda och behandla dem. Ett underlag för en etisk värdegrund i vården och en mall för intygsskrivande m.m. 2006

PediatrikPsykiatri