Föräldrautbildning - forskningsstudie

Vi söker deltagare till en forskningsstudie om 

Stress och livskvalitet under graviditeten och som förälder

Om du som är gravid känner dig stressad eller oroad - om du exempelvis har ett stressigt jobb eller är oroad inför att föda barn och bli förälder - finns nu en möjlighet till extra stöd genom att delta i ovanstående forskningsstudie vid Karolinska Institutet. 

Om du är intresserad av att delta i studien kommer du att lottas till antingen en (1) mindfulnessbaserad föräldrakurs eller till en (2) föräldrakurs med psykoprofylax. Din partner eller en annan stödperson är också välkommen att gå kursen tillsammans med dig. 

(1) Den mindfulnessbaserade kursen innehåller praktiska övningar i mindfulnessmeditation och teori kopplat till att föda barn och bli förälder. Kursen pågår under 8 veckor med träffar under 2,5 timmar per vecka. Den bygger också på att deltagarna är beredda att avsätta ungefär en halvtimme per dag för övningar i hemmet under kursens gång. 

(2) Kursen med psykoprofylax lär ut andningstekniker som används för att kunna slappna av och fokusera som ett sätt att underlätta förlossningsarbetet. Kursen tar också upp frågor rörande föräldraskap. Den omfattar 3 kurstillfällen på 3 timmar vardera, samt övningar som man kan göra hemma. 

Vi genomför denna studie för att

försöka ta reda på vilka effekter föräldrautbildningar kan ge på välmående under graviditeten och hur bra de kan förbereda föräldrar inför förlossning och inför att få barn. 

Om du är intresserad av att delta i studien 

ber vi dig att fylla i formuläret med förberedande frågor via denna länk:

länk till förberedande frågor

Föräldrakurserna är gratis!

  • Det vi kommer att be dig och även din partner är att fylla i en enkät vid fem tillfällen (tar cirka 20 min per tillfälle) dels innan studiens början, vid slutet av kursen, samt 3, 9 och 12 månader efter barnets födelse.
  • Vi kommer också be dig komma på en intervju som tar mellan 45-90 minuter.
  • Dessutom kommer vi att be att få ta del av din förlossningsjournal samt BVC- och MVC-journaler för att hämta information om graviditeten, förlossningen och spädbarnstiden.

En del av studien handlar om barnets välmående och samspelet mellan föräldrar och barn vid drygt ett års ålder. Vi kommer då att fråga

  • om vi får mäta hjärtrytmsvariabilitet på barnet (genom ett EKG då tre små elektroder klistras på bröstkorgen).
  • om vi får komma på hembesök och videofilma er vid ett tillfälle

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas!

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Endast forskningsteamet kommer att ha tillgång till insamlad data och resultaten kommer att sammanställas på gruppbasis samt redovisas så att det är omöjligt att identifiera individuella svar. Ditt val att delta i studien påverkar inte din möjlighet att få annat stöd eller annan behandling under din graviditet.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor om studien:

Eva Nissen, projektansvarig, professor, e-mail: Eva.Nissen@ki.se, tel. 08-524 82408

Maria Niemi, e-mail: Maria.Niemi@ki.se, tel. 08-524 80145

Gunilla Lönnberg, doktorand, e-mail Gunilla.Lonnberg@ki.se; tel. 0708-363878

ObstetrikOmvårdnad