Ansökan till Sällskapet barnavård 2023

Sällskapet Barnavård utlyser drygt fyra miljoner kronor till ansökan om stöd för forskning,
forskarutbildning och vidareutbildning inom ämnesområdet barnsjukdomar.

Bidrag till forskarutbildning och forskning kan sökas av doktorander och av forskare i början av sin postdoktorala forskarkarriär (högst 8 år efter disputation) genom att fylla i ansökningsblankett för 2023. Det är även möjligt att söka start-stipendium för forskarstuderande som ännu inte är registrerade. Sökande som tidigare fått stöd från Sällskapet ska fylla i vetenskaplig rapport (i blanketten) samt bifoga rapport från stipendieinspektor som beskriver hur medlen använts (vilka tidsperioder som stipendiaten utnyttjat stipendier, driftkostnader, etc.) Forskningsanslag kan sökas för drift- och lönekostnader som ska förvaltas av Karolinska Institutet. Indirekta kostnader till KI (s.k. INDI; beräkna 22 %) ska ingå i kostnadskalkylerna. Ansökningar kan även sökas för personliga skattebefriade stipendier för forskarutbildning omfattande en sammanhängande period av 2-6 månader. För start-stipendium beräknas 13 000 kr/mån, för doktorand 22 500 kr/mån och för post-dok 25 500 kr/mån. Elektroniska ansökningsblanketter bifogas detta meddelande, och kan också rekvireras från Jennifer.frithiof@ki.se En signerad (e-signatur går bra) ansökan med bifogad CV inklusive relevant publikationslista (max fyra sidor), skickas till: sbv@kbh.ki.se Två kopior av ansökan med CV, häftade och hålade, skickas samtidigt till: Sällskapet Barnavård Jennifer Frithiof Tomtebodavägen 18A, vån 8 171 77 Stockholm Senast tisdagen den 28 februari 2023. Beslut om utdelning kommer att meddelas under april månad.

Jennifer Frithiof
2023-02-07