Skip to main content

WOLF (Work, Lipids and Fibrinogen)

Syftet med WOLF-projektet är att studera arbetslivets och livsstilens påverkan på hälsa, speciellt på blodtryck, fett- och fibrinogennivåer.

De kraftiga skillnaderna i incidens av hjärtinfarkt som har observerats mellan olika yrkesgrupper, liksom mellan olika socioekonomiska grupper kan förmodligen inte helt förklaras med skillnader i livsstil och levnadsvillkor.

Studieupplägg

Alla anställda från olika företag eller del av företag inbjöds att delta i projektet. Baslinje data från ca 10.000 arbetande män och kvinnor i Stockholmsområdet och från norra Sverige har samlats in. Studiepopulationen kommer att följas med avseende på kardiovaskulära riskfaktorer samt förekomst av hjärtinfarkt.

Samarbeten

Projektet bedrivs i form av en multicenterstudie mellan olika forskningsinstitutioner och företagshälsovården. Forskningsinstitutionerna är: Department of Public Health Sciences at Karolinska Institutet, National Institute of Psychosocial Factors and Health, Sweden, National Institute for Working Life, Sweden, Department of Occupational and Environmental Medicine at University of Umeå, Department of Medical Sociology, Heinrich Heine Universität, Germany, and Department or Medical Sociology, University of Ulm, Germany.

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Försäkringsbolaget AFA
  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Kontakt

Professor Lars Alfredsson, projektledare

Telefon: 08-524 87 488