Skip to main content

Visst vill jag vara chef! En studie av unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv

Bakgrund

Ett generationsskifte håller på att ske på arbetsmarknaden. När den äldre generationen går i pension skall viktiga chefspositioner fyllas av den yngre generationen. Trots att trenden vänt något gällande viljan att ta på sig ett ledarskap finns det indikationer på att yngre generationer anser att de krav och förväntningar som organisationer ställer på dagens chefer inte är eftersträvansvärda. Ett stort ansvar ligger därför på organisationer att skapa förutsättningar för att unga skall kunna utföra ett framgångsrikt ledarskap. Det skall också skapas utvecklingsmöjligheter för dem tidigt i deras karriär. Flertalet företag erbjuder idag många kortsiktiga lösningar för unga chefer. Det finns dock en önskan att istället för kortsiktiga lösningar bör det utvecklas långsiktiga åtgärder inom organisationerna för tex stresshantering och hur den negativa arbetsmiljön kan förbättras mer på ett strategiskt plan.

Syfte

Syfte med studien

Syftet med denna studie är att undersöka unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv. Samtliga av frågor nedan kommer att analysera utifrån ett könsperspektiv samt frågeställningar kring arbetsmiljön och självskattat ledarskap kommer att kunna jämföras med chefer över 35 år med redan insamlade data.

Specifika frågeställningar:

Vad är det som får unga att ta på sig en chefsroll?
Vilka föreställningar har de om chefskap?
Hur skattar unga chefer sitt egna ledarskap?
Hur ser unga chefers hälsa ut?
Vilka faktorer är de främsta riskfaktorerna i unga chefers arbetssituation/arbetsmiljö?
Vilka faktorer är det främst som får unga att utvecklas och välja att fortsätta i chefsuppdrag (främjande faktorer)?
Vad är en attraktiv arbetsplats för unga chefer?
Vilket stöd får unga chefer av organisationen?
Hur ser de unga cheferna på organisationens engagemang för deras arbetsmiljö och hälsa?

Metod

Denna studie kommer att bestå av tre delar. I den första delen består av kvantitativa studier där redan insamlade data finns. Vi kommer också att samla in nya data kommer där vi kommer att vända oss till chefer med övre gränsen är 35 år. Den andra delen av studien kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ metod för att fördjupa kunskapen kring det som kommit fram i enkäten. Vi kommer att fråga de som deltar i enkätundersökningen om de också kan delta i en kvalitativ studie. Omkring 20 chefer kommer att delta i individuella semistrukturerade intervjuer vid ett tillfälle och materialet analyseras utifrån en konstant komparativ analysmetod.

Del tre kommer att utifrån en analys av såväl de kvantitativa data samt kvalitativa data kommer åtgärdsförslag att utvecklas. Dessa åtgärdsförslag är till för att stödja organisationer i arbetet med att utveckla arbetsmiljöer och arbetsförhållande som bidrar till att unga chefer kan växa i sin ledarroll samt vara hållbara hela sitt arbetliv

Förväntat resultat

Resultaten förväntas bidra till en ökad kunskap med djupare förståelse om unga chefer och hur de upplever sig själva i ledarrollen, hur deras arbetssituation/miljö utifrån risk och främjande faktorer är samt vilka strategier företag använder sig av för att stödja unga chefer utvecklas i sin ledarroll. Resultaten kommer bl a ge kunskap om hur arbetsgivare på bästa sätt kan stödja unga chefer så att de väljer att utvecklas i sin ledarroll istället för att lämna för att de inte orkar eller vill fortsätta sin ledarkarriär. Utifrån studiens resultat och slutsatser kommer ett verktyg att utvecklas som kan användas praktiskt för att kunna skapa en hållbar arbetssituation för unga chefer på en mer strategisk nivå.

Finansiär

AFA-försäkring

Kontaktperson:

Christina Björklund

Enhet: IIR

E-post: christina.bjorklund@ki.se