Skip to main content

Vill Du vara med i en studie kring Problemlösningsmetod vid psykisk ohälsa I Arbetslivet (PIA-studien)?

Den psykiska ohälsan i arbetslivet har ökat och många anställda upplever idag att stress är vanligt på deras arbetsplatser. Kunskapen är dock begränsad om insatser som kan hjälpa anställda som upplever stress, nedstämdhet eller oro.

Vi är en grupp forskare på Karolinska Institutet som forskar på arbetsplatsnära insatser för att förbättra hälsa och minska ohälsa bland de anställda. I detta forskningsprojekt utvärderas en insats utförd vid företagshälsovården där både Du som anställd och Din närmaste chef (eller annan representant från arbetsgivaren) deltar aktivt.

Insatsen innebär att en företagssköterska på Din företagshälsovård har ett samtal med Din närmaste chef, ett samtal med Dig och sedan en gemensam träff där Du, Din chef, företagssköterskan och eventuellt någon ytterligare viktig person i sammanhanget deltar. Syftet är att Ni ska komma överens om vilka eventuella åtgärder som kan sättas in och hur planeringen framåt ska se ut.

Vad bidrar Du till genom att delta i studien?

Ditt deltagande kommer att bidra med värdefull kunskap om en insats som syftar till minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa bland anställda med stress, nedstämdhet eller oro. Detta kan ge möjlighet till förbättrad livskvalitet för Dig och påverka vilka åtgärder som erbjuds personer med liknande besvär i framtiden.

Vad innebär Ditt deltagande?

Du besvarar ett frågeformulär om arbete och hälsa som tar ca 20-30 minuter att fylla i. Ett kortare frågeformulär kommer även att skickas till Dig om 6 och 12 månader. Därtill kommer fem SMS-frågor att skickas till Din mobiltelefon var fjärde vecka under ett års tid. Uppgifter om sjukfrånvaro och diagnos kommer att inhämtas från Försäkringskassan och från journaler vid företagshälsovården. Den insamlade informationen gör det möjligt att jämföra effekterna av två olika insatser.

Information enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. För uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder stark sekretess. Uppgifter som kan möjliggöra identifikation av Dig tas bort från datafilen och ersätts med ett projekt nr, kodnyckeln förvaras på en CD inlåst i förvaringsskåp. Resultatet kommer att rapporteras på gruppnivå utan möjlighet att identifiera enskilda individer. Ingen obehörig får ta del av personuppgifterna då de skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansvarig för Dina uppgifter är Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM, tfn 08-524 800 00. Kontaktperson där är Gunnar Bergström, tfn 08- 524 832 01, e-post: gunnar.bergstrom@ki.se

Vill Du ha reda på vilka uppgifter som finns registrerade om Dig skall Du skriftligen begära det hos kontaktpersonen. Ett sådant utdrag har Du rätt att få en gång per år utan kostnad. Framkommer det att det står något felaktigt om Dig skall den uppgiften rättas. Efter 10 år kommer kodnyckeln att förstöras. Därefter är det inte längre möjligt att lämna ut något registerutdrag.

Resultat ur studien kommer att publiceras på engelska i internationella tidskrifter eller på svenska till olika populärvetenskapliga skrifter inom exempelvis företagshälsovård.

Du samtycker till att delta i denna utvärdering genom att besvara och skicka in webbenkäten. Du bekräftar då att Du har informerats om studien, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Samtliga svar behandlas konfidentiellt och Du kan välja att endast delta i vissa delar av studien. Ditt deltagande i projektet är naturligtvis frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange något skäl och utan att det påverkar den hjälp som Du erbjuds av företagshälsovården.

Har du frågor kring projektet är Du välkommen att kontakta Lotta Nybergh, lotta.nybergh@ki.se

Vänliga hälsningar

Gunnar Bergström, docent, forskningsledare

Lotta Nybergh, projektledare