Skip to main content

Toxikokinetik

Enheten utför humanexperimentell forskning kring tidiga effekter och toxikokinetik (upptag, distribution, metabolism och utsöndring) av kemiska ämnen i luft. Tonvikten ligger på kontrollerade försök med frivilliga försökspersoner i exponeringskammare, en av få i världen.

Ett annat forskningsområde rör hudupptag av kemikalier i arbetsmiljön. Vi har utvecklat en ny metod att mäta hudupptag in vitro med termogravimetrisk analys. Metoden har en rad fördelar jämfört med konventionella metoder.

Flera projekt rör möjligheten att använda utandningsluft för biomonitoring, exempelvis diagnos av cyanidförgiftning. Cyanväte har uppmärksammats som en viktig dödsorsak vid bränder. Andra projekt inriktas på att förstå de kinetiska förloppen kring inlagring och utsöndring av kemiska ämnen i andningsvägarna (washin-washout) under andningscykeln.

Parallellt med de experimentella studierna utvecklar vi fysiologiskt baserade farmakokinetiska (PBPK) och andra matematiska modeller. Experimentella data och modeller utgör viktiga underlag vid riskbedömning, t.ex. för att beräkna måldoser och att extrapolera mellan olika exponeringsvägar och från djur till människa.

Ett projekt (stöds av FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) syftar till att ta fram bättre underlag för att tolka biologiska exponeringsdata och utveckla biologiska gränsvärden, baserat på PBPK modellering med Bayesiansk statistik och Markov-kedje Monte Carlo (MCMC) simulering.

Ett annat projekt (stöds av FORTE och EU-projektet NANoREG) syftar till att utveckla en PBPK modell för nanopartiklar.

Kontaktperson

Professor, senior

Gunnar Johanson

Telefon: 08-524 877 52
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Gunnar.Johanson@ki.se