Svenska influencers arbetsmiljö och hälsa

Vill Du delta i en studie om svenska influencers arbetsmiljö och hälsa?

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur influencer-yrket på hel- eller deltid kan påverka hälsan, vilka faktorer som kan påverka ohälsa samt förstå hur gränser mellan privatliv och arbetsliv definieras när privatlivet utgör återkommande innehåll/content.

Studien genomförs i Stockholm och vänder sig till hel- eller deltidsarbetande influencers över 18 år som regelbundet delar med sig av sitt privatliv

Intervjuer kommer att genomföras under februari-april 2021 och beräknas ta 45-90 minuter. Utifrån rådande läge med det nya coronaviruset kan intervjun även ske online.

Ersättning utgår på 500kr. Detta är skattepliktigt arvode.

Om du är intresserad av att delta vänligen kontakta Doreen Laryea via e-post: doreenkistudent@gmail.com, mobil: 0766-28 12 37 eller på instagram: @doreenkistud

Mer information

Hur går studien till?

Studien består av en intervju som tar ungefär ca 1 timme. Vi kommer att ställa frågor om dina erfarenheter som influencer om hur det arbetet påverkar dig.

Det är helt frivilligt att delta och du har rätt att avbryta när som helst utan att förklara varför. Det går också bra att under intervjun avstå från att besvara specifika frågor som du inte vill prata om.

Vi kan i vissa fall behöva kontakta dig igen om något behöver förtydligas. Du kan inte delta i den här studien om du inte samtycker till ljudinspelning.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Vissa frågor kan vara obekväma att svara men du kan avstå att svara på dem eller sluta delta i studien när som helst utan några följder för dig. Om du under eller till följd av intervjun skulle känna obehag kommer vi att hjälpa dig söka vård om du vill och behöver.

Vad händer med mina uppgifter?

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är endast forskning. Studiens resultat kommer att presenteras på gruppnivå och inga uppgifter kommer att kunna kopplas till dig som person. Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas i denna studie skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. KI är ansvariga för personuppgiftsbehandlingen, som sker i enlighet med GDPR. Forskningsdata sparas i minst 10 år efter att projektet är avslutat och rapporterat. Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Theo Bodin, via epost theo.bodin@ki.se eller telefon 0739 79 25 72. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultatet av studien kommer att publiceras i en magisteruppsats och i internationella vetenskapliga tidskrifter, framför allt på engelska. Sammanfattningar på svenska kommer också att publiceras och skickas till dig om du så önskar

Försäkring och ersättning

Du är försäkrad för personskador vid olycksfall i Sverige under tiden du deltar i studien. Det utgår ersättning på 500kr. Detta är ett skattepliktigt arvode.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvarig för studien

Ansvarig för studien är Theo Bodin. Epost: theo.bodin@ki.se eller telefon 0739 79 25 72

Theo Bodin

Biträdande lektor