Svårt att återgå till arbetet efter lång sjukfrånvaro

Publicerat 2014-06-09 11:17. Uppdaterat 2014-06-09 11:20

Personer med lång tidigare sjukfrånvaro har svårare att komma tillbaka till arbetet efter genomförd rehabilitering. Andra faktorer som påverkar återgång till arbete är rehabiliteringspersonalens inställning samt arbetsplatsrelaterade insatser.

Karolinska Institutet har ett regeringsuppdrag att utvärdera den rehabiliteringsgaranti som beslutats av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting, och vars syfte är att öka tillgången på vetenskapligt baserade metoder för att öka återgång i arbete eller förebygga sjukfrånvaro för personer i arbetsför ålder med lindrig eller medelsvår ångest, depression och stress, samt för personer med smärta i rygg och nacke.

I uppdraget ingår att kartlägga vad som kännetecknar de rehabiliteringsteam som bedriver en framgångsrik rehabilitering – definierat som rehabiliteringens effekt på sjukfrånvaro. För detta ändamål har en utvärdering genomförts i Region Skåne, Västra Götalandsregionen och landstinget i Jönköpings län via data från enkäter, register och intervjuer.

Resultaten från utvärderingen visar att lång sjukfrånvaro innan rehabilitering är den enskilt starkaste faktorn för sjukfrånvaro efter avslutad rehabilitering. Rehabiliteringens längd och intensitet bör därför anpassas med tanke på patientens tidigare sjukfrånvaro.

En annan faktor som påverkar arbetsåtergång är huruvida rehabiliteringspersonalen anser det vara viktigt att patienten återgår till arbetet. Endast drygt hälften av rehabiliteringspersonalen uppger att det är viktigt att patienterna återgår till arbete efter avslutad rehabilitering. I intervjuerna framkommer det att rehabiliteringspersonalen ibland tycks se hälsa och återgång till arbetet som separata eller motsatta delar snarare än som förutsättningar för varandra.

Rehabiliteringen saknar ofta ett tydligt fokus på arbetsrelaterade insatser och det är ovanligt att arbetsplatsnära insatser ingår i behandlingen, trots att det är en känd framgångsfaktor för återgång till arbete.

Sammanfattning av utvärderingen

Kontaktpersoner

Therese Hellman, postdoc
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet
Tel: 070-7738977
therese.hellman@ki.se

Irene Jensen, professor
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet
Tel: 070-577 76 59
mailto:irene.jensen@ki.s

Anna Persson, pressansvarig
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet
Tel: 070-6587505
mailto:anna.persson@ki.se