Skip to main content

Projekt: Vad kännetecknar rehabilitering som gynnar återgång i arbete

Genom rehabiliteringsgarantin har regeringen satsat miljarder kronor på evidensbaserad rehabilitering i syfte att minska sjukfrånvaron bland personer med långvariga rygg-/nackbesvär och bland individer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. De evidensbaserade behandlingar som ingår i rehabiliteringsgarantin är multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvariga smärtbesvär, samt psykologisk behandling (PB), i huvudsak kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med psykisk ohälsa. Resultatet av KI:s nationella utvärdering av rehabiliteringsgarantin visar på förbättrad hälsa och arbetsförmåga efter behandling. Dock har inte sjukfrånvaron minskat mer bland personer som har tagit del av insatserna jämfört med de som inte har gjort det. Även om rehabiliteringsgarantin som reform med fokus på arbetsåtergång har fullföljts i landstingen återstår många obesvarade frågor om vad som är bidragande faktorer för en lyckad rehabilitering mot arbetsåtergång.

Frågeställningar

  1. I vilken mån arbetar man utifrån rådande evidens i MMR och PB? T.ex. när det gäller behandlarkompetens, behandlingsfrekvens och samverkan med arbetsplatsen.
  2. Är rehabilitering med hög grad av evidens mer effektiv när det gäller att minska sjukfrånvaro efter MMR och PB än rehabilitering med färre evidensbaserade inslag?
  3. Vilken påverkan har teamet, dess arbetssätt, sammansättning, egenskaper och samarbete för effekten av MMR när det gäller att minska sjukfrånvaron?

Metod

Projektet är indelat i två studier, en enkät/registerstudie och en kvalitativ studie. I enkätstudien undersöks grad av evidens i rehabiliteringsprogrammen samt teamens egenskaper. För att undersöka om dessa variabler inverkar på behandlingsresultatet kommer sjukfrånvarodata från Försäkringskassans register samlas in för de patienter som genomgått MMR.

Den kvalitativa studien fokuserar på vilka erfarenheter personal inom MMR har av att arbeta med återgång i arbete samt deras erfarenheter av att arbeta i MMR-team. Genom att genomföra både en intervjustudie och en enkätstudie/registerstudie kommer denna utvärdering bidra med viktig kunskap om hur rehabilitering och behandling bedrivs i verksamheterna samt identifiera faktorer som påverkar framgångsrik rehabilitering. Resultatet från den kvalitativa studien kan bidra med en djupare förståelse för de resultat som framkommer i enkätstudien och därmed ge ytterligare kunskap om vilka faktorer som bidrar till minskad sjukfrånvaro och ökad arbetsåtergång.

Kontakt

Anknuten

Therese Hellman

Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Therese.Hellman@ki.se

Finansiering

  • Socialdepartementet