Skip to main content

Projekt: Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie (PROSA)

Bakgrund

Problemlösningsbaserade samtal är en evidensbaserad insats som har visat positiva effekter på arbetsåtergång för personer sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Samverkan med den sjukskrivnes arbetsgivare är en kärnkomponent i insatsen. Tidigare studier har genomförts i länder med annat sjukförsäkringssystem, andra incitament för samverkan arbetsgivare – sjukvård, jämfört med svenska förhållanden. I och med att majoriteten i målgruppen har sin vård och behandling inom primärvården, behöver insatsen prövas inom ramen för svenska primärvårdsförhållanden.

Om den problemlösningsbaserade interventionen är lika, eller mer effektiv i att minska sjukskrivning än sedvanlig vård, behövs kunskaper om vilka etiska aspekter som aktualiseras av interventionen. Samverkan mellan primärvård, den anställde och dennes arbetsgivare kan ha etiska implikationer och vara integritetskänslig, uppfattas påverka autonomin men samtidigt vara viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv för den anställde. Faktorer av betydelse är tex den anställdes hälsostatus, interaktion på arbetsplatsen, kommunikation och ansvarsförhållanden mellan den anställde, arbetsgivaren och primärvården. Vidare behövs kunskaper om hur kostnaderna för hälso- och sjukvården, patienterna och samhället påverkas av att införa interventioinen.

Syften

  1. att utvärdera effekter av problemlösningsbaserade samtal bland personer som är sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i primärvårdskontext genom en klusterrandomiserad kontrollerad studie
  2. att genomförs en processutvärdering för att undersöka i vilken utsträckning interventionen var möjlig att utföra enligt protokoll, relation mellan interventionens kärnkomponenter och studiens utfall, samt rehabiliteringskoordinatorers, den sjukskrivnes och dennes arbetsgivares uppfattningar om att delta i interventionen
  3. att genomföra en systematisk identifiering av etiska aspekter i problemlösningsbaserade samtal utifrån olika aktörers perspektiv
  4. att genomföra en ekonomisk utvärdering av interventionen problemlösningsbaserade samtal jämfört med sedvanlig vård.

Metod

Kluster-randomiserad studie

  • Målgrupp: anställda, 18-59 år, sjukskrivna (min 2 – max 12 veckor) på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa.
  • Intervention: problemlösningsbaserade samtal i tillägg till sedvanlig vård. Interventionen ges av rehabiliteringskoordinatorer, uppdelat på max 5 tillfällen och innehåller: probleminventering tillsammans med den sjukskrivne; trepartsmöte med rehabiliteringskoordinator, den sjukskrivne och dennes arbetsgivare/chef; utveckling av en handlingsplan samt uppföljning. Kontrollgruppen erhåller sedvanlig vård (läkemedelsbehandling och/eller kognitiv beteende terapi). Totalt ca 220 deltagare och 30 rehabiliteringskoordinatorer inkluderas.
  • Primärt utfall är totalt antal sjukskrivningsdagar 18 månader efter baslinjemätning. Sekundära utfall: självrapporterad korttidssjukfrånvaro, symtomreduktion, arbetsförmåga och arbetsrelaterad stress.

Data insamlas via register, frågeformulär administrerade som enkät eller SMS, individuella intervjuer och fokusgrupper.

Förväntat resultat

Om interventionen visar sig effektiv och bidra till minskning av antal sjukskrivningsdagar för personer med psykisk ohälsa är målsättningen att resultatet kan utgöra ett verktyg för hälso- och sjukvården. Vidare är målsättningen att skapa ett kunskapsunderlag riktat till organisationer och beslutsfattare som kan användas vid prioritering inom svensk primärvård.

Finansiär

Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa (FORTE)

Publikationer

Björk Brämberg, E., et al. (2018). Increasing return-to-work among people on sick leave due to common mental disorders: design of a cluster-randomized controlled trial of a problem-solving intervention versus care-as-usual conducted in the Swedish primary health care system (PROSA). BMC public health 18(1): 889. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30021545

Kontaktperson

Forskare

Elisabeth Björk Brämberg

Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: elisabeth.bjork.bramberg@ki.se