Skip to main content

Projekt: Kobolt-nanopartiklar - risk för upptag och allergi?

Det är okänt om hudkontakt med allergiframkallande metall i form av nanopartiklar utgör en ökad allergirisk. Det är även okänt om hudkontakt med sådana partiklar utgör en ökad risk för upptag av metall till kroppen via huden.

När ett metallinnehållande material kommer i kontakt med svett kan metalljoner frisättas från ytan och upptag till kroppen kan ske via transport genom huden. Genom att mäta frisättning av kobolt från nanopartiklar i olika artificiella svettlösningar fås information om hur mycket kobolt som kan frisättas vid hudkontakt. Genom att använda diffusionsceller (en tvådelad glaskammare med hud emellan delarna) får vi reda på hur koboltpartiklar och koboltjoner uppträder vid kontakt med huden och ett mått på upptag av metall genom huden. Allergitestning av koboltallergiska personer med nano- och mikrometerstora partiklar av kobolt ger information om storleken av partiklarna påverkar allergisk respons (eksem). Detta projekt kommer att ge ny kunskap och ökad förståelse om vilka risker som finns vid hudkontakt med koboltpartiklar både i nano- och mikrostorlek.

Samarbete med Avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap, KTH, Enheten för yrkes- och miljödermatologi, Lunds Universitet.

Finansiering

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
  • Hudfonden - EDVARD WELANDERS STIFTELSE OCH FINSENSTIFTELSEN

Kontaktperson

Anneli Julander