Projekt: Kartläggning av genomförande av arbetsplatsnära insatser inom rehabiliteringsgarantin

Bakgrund

Rehabiliteringsgarantin som reform med fokus på arbetsåtergång har implementerats i landstingen. Dock har vår forskargrupp i tidigare utvärderingar återkommande funnit att ett tydligt fokus på arbetsrelaterade insatser saknas. Ett fåtal behandlare uppger att arbetsplatsnära insatser ingår i behandlingen vid psykisk ohälsa och vid multimodalrehabilitering (MMR). En förklaring är dels att det saknas konkreta inslag av arbetsplatsnära insatser i uppdraget inom rehabiliteringsgarantin samt en viss syftesglidning på verksamhetsnivå där behandlarna lägger större vikt på vårdande insatser än på arbetsåtergång. Tidigare studier har visat att det är viktigt att rehabiliteringspersonal finns med i patienternas upptrappning av arbetet för att stimulera en hållbar arbetsåtergång. Evidensläget för arbetsåtergång och förebyggande av sjukfrånvaro för psykisk ohälsa har stärkts sedan rehabiliteringsgarantin infördes. Kunskapsläget idag stödjer att rehabilitering bör ske i nära samverkan och i relation till det nuvarande arbetet.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning arbetsplatsnära insatser tillämpas, samt identifiera hindrande och möjliggörande faktorer för denna tillämpning.

Frågeställningar:

  • I vilken omfattning tillämpas arbetsplatsnära insatser inom rehabiliteringsgarantin?

  • Vilka rutiner, metoder och stödverktyg används för att stödja tillämpningen av arbetsplatsnära insatser? 

  • Utifrån ramverket Consolidated Framework for Advancing Implementation Research identifiera hindrande respektive underlättande faktorer som påverkar tillämpningen av arbetsplatsnära insatser i rehabiliteringsgarantin.

Metod

Studien omfattar samtliga 21 landsting. Studien avser analysera frågeställningarna på två nivåer – policy (landstingsnivå) och genomförandenivå (behandlarna ute på enheterna). På policynivån avser vi kartlägga hur landstingen förbereder, stödjer och följer upp de nya tilläggen ute på de behandlande enheterna. För att kartlägga detta genomförs en webbenkät ut till processledare för rehabiliteringsgarantin i 21 landsting. På genomförandenivå består undersökningen av en enkätstudie till behandlingsenheter i fem slumpmässigt utvalda landsting.

Förväntat resultat

Studien kommer att kunna ge svar på om och hur arbetsplatsnära insatser inom rehabiliteringsgarantin har implementerats inom landstingen. Den kommer även ge svar på vilka faktorer som underlättar respektive hindrar en framgångsrik implementering.

Finansiär

Socialdepartementet

Kontaktpersoner

Docent

Lydia Kwak

Telefon: 070-748 24 14
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Lydia.Kwak@ki.se

Forskarassistent

Elisabeth Björk Brämberg

Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: elisabeth.bjork.bramberg@ki.se

Psykisk ohälsaRehabilitering