Skip to main content

Projekt: Interventions- och implementeringsforskning

Mobbning inom akademi och industri

Bakgrund

Mobbning på arbetsplatsen är ett allvarligt problem som förekommer över hela världen. 1993 var Sverige det första landet i världen att införa en anti-mobbning lag. Mer forskning inom det här området efterfrågas för att kunna utveckla effektiva interventioner för både förebyggande men också åtgärder mot mobbning.

Studier som har genomförts av forskargruppen visar att individuella och organisatoriska faktorer som t.ex. brist på stöd från medarbetare, rollkonflikt, att inte ha råd att vara sjukskriven, medarbetarnas negativa attityd till sjukskrivning, hög preferens för utmaning och konkurrens predicerar risken för att bli mobbad. Känslomässiga krav samt att få en sämre position på arbetsplatsen visade sig att predicera risken att bli utsatt för hot om våld eller våld på arbetsplatsen som i sin tur predicerade dålig självskattad hälsa, hög konsumtion av lugnande medel hos kvinnor samt dålig sömn på grund av jobbet och missnöje med livet hos män.

Material och metod

Det övergripande syftet med denna studie är att studera individuella, strukturella samt organisatoriska riskfaktorer som förklarar mobbning vid akademiska arbetsmiljöer samt att jämföra mobbing inom akademin med industrimiljöer samt att vidareutveckla en intervention för prevention av arbetsplatsmobbing och hur den kan implementeras på arbetsplatser. Studiematerialet bygger på data inhämtat från AHA-studiens databas med frågor om den psykosociala arbetsmiljön vid akademiska miljöer och industrier. Datainsamlingen genomfördes 2007 (nr = 4700), 2009 (nr = 4600) och 2011 (nr = 4700). Inom ramen för studien, ska vi jämföra fyra stora industriorganisationer med akademi materialet.

Resultaten av föreliggande studie förväntas bidra till att öka kunskapen om mobbing som fenomen och orsakerna bakom detta samt att ge riktlinjer för att aktivt arbeta mot mobbning i akademiska arbetsmiljöer samt inom industrin.

Finansiering

  • AFA

Kontakt

Christina Björklund


Återkommande och långvarig ländryggsmärta

Mitt forskningsområde är förloppet av ländryggsmärta (low back pain, LBP), dvs. utvecklingen av smärta över tid.

För att mäta ett stort antal patienter vid upprepade tillfällen har vi använt en ny data-insamlingsmetod: text meddelanden (SMS) och mobil telefoner. Veckovisa mätningar ger e detaljerad bild av förloppet och därför en unik möjlighet till att studera utvecklingen både på individ- och grupp-nivå. Det kliniska förloppet har sedan använts för att leta efter subgrupper bland dessa patienter.

Mitt postdoc projekt handlar om preventiva insatser för återkommande och långvarig LBP. Två modeller för omhändertagande har identifierats från kliniska studier och ska undersökas i en randomiserad studie för att mäta effekt och kostnadseffektivitet.

Resultat

SMS metoden har utvärderats rörande följsamhet och användarvänlighet. Subgrupper med olika smärt- förlopp över tid kunde identifieras bland patienter med ländryggsmärta.

Forskningsintressen

  • Ländryggsmärta (förlopp, subgrupper, mätningar)
  • Prevention av återkommande och långvarig ländryggsmärta (interventionsforskning)

Samarbete

Forskningen sker I samarbete med forskare vid Syddansk Universitet i Danmark. Professorerna Charlotte Leboeuf-Yde och Niels Wedderkopp, samt senior forskare Alice Kongsted är involverade i projekten.

Finansiering

  • European Chiropractors' Union
  • Legitimerade Kitropraktorers Riksorganisation
  • The Danish Chiropractic Association

Kontakt

Docent

Iben Axén

Telefon: 070-440 06 18
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: iben.axen@ki.se