Skip to main content

Projekt: Främjandet av evidensbaserad praktik inom arbetshälsa och arbetsmiljö

Bakgrund

Även om tillgängliggörandet av forskningsbaserad kunskap har varit aktuell de senaste årtiondena, finns än idag ett ”glapp” mellan forskningsresultat och vad som faktiskt kommer till nytta i praktiken. Glappet är ett problem inom många områden, inklusive arbetshälsa och arbetsmiljö. Vetenskaplig kunskap kommer därför oftast i otillräcklig utsträckning till användning inom företagshälsan (FHV) eller i organisationers arbetsmiljöarbete.

Därmed ges arbetsgivare och anställda inte alltid bästa möjliga stöd vad gäller implementering av evidensbaserade metoder och insatser för att arbeta effektivt och hållbart med arbetshälsa och arbetsmiljörelaterade frågor. För att minska glappet och stödja användningen av kostnadseffektiva metoder inom företagshälsans och arbetsgivares arbete har forskare på enheten utvecklat en arbetsmodell för att utarbeta evidensbaserade riktlinjer till FHV. För att skapa en varaktig verksamhet med svenska nationella riktlinjer för FHV har forskare på enheten dessutom arbetat för att finna en förvaltare som utanför enheten kan överta och fortsätta riktlinjearbetet. I samband med att statliga Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK) startade under 2018 har utveckling, implementering och spridning av befintliga, samt nya riktlinjer kommit att tillhöra ett av MynAK’s arbetsområden.

Myndigheten fungerar som ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö och har bl.a. till uppgift att utveckla företagshälsans befintliga riktlinjer till riktlinjer för arbetsgivare. Vi har uppdraget från MynAK att föra över och stödja detta arbete inom myndigheten.

Syfte

Syftet med uppdraget är att under HT18-VT19:

1. Utveckla företagshälsans riktlinjer till att även vara riktlinjer för arbetsgivare

2. Författa korta informationsblad till arbetsgivare. Informationsbladen relaterar till redan framtagna riktlinjer inom områdena: alkoholproblem, hälsoundersökningar, psykisk ohälsa samt ryggbesvär

3. Utveckla stödet för implementering av riktlinjer

4. Vidareutveckla arbetsmodellen för riktlinjearbetet i samverkan med ingående aktiva partnerskapsgrupper samt MynAK

5. Påbörja integrering och utveckling till MynAK av arbetsmodellen för riktlinjearbetet

Metod

Överföring, integrering, anpassning och utveckling av befintligt riktlinjearbete kommer ske i samarbete mellan IMM och MynAK. I framtagandet av evidensbaserat stöd i form av en riktlinje om hälsoundersökningar till arbetsgivare kommer dessutom en projektgrupp bestående av arbetsgivare från spridda verksamhetsområden delta. Deltagandet sker främst i form av möten, seminarier och kontinuerliga avstämningar.

Förväntat resultat

Uppdraget med överföringen av riktlinjer till MynAK kommer att skapa en möjlighet till ett varaktigt, verksamt arbete med nationella riktlinjer för FHV. Genom den nya riktlinjen om hälsoundersökningar till arbetsgivare kommer dessa få ett utvecklat stöd i arbetet med att effektivt och hållbart upprätthålla arbetshälsan och arbetsmiljön i verksamheten.

Finansiär

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK)

Kontaktpersoner

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Irene.Jensen@ki.se