Skip to main content

Projekt: Exponering och hudupptag av kobolt

För att kunna förstå mekanismerna för hudupptag av metaller måste vi först känna till vilka halter som förekommer på huden. Metall på huden kommer från direkt kontakt med föremål eller material, eller deponering av partiklar, lösningar och kemikalier.

Det finns få vetenskapliga publikationer om metallhalter på huden. Att huden kan vara en viktig exponeringsväg för sensibilisering och kronisk sjukdom har tidigare inte studerats i detalj. Projektidén är att studera exponeringskällor, huddos och upptag av kobolt i olika arbetsmiljöer. Mängden kobolt på huden och i vilken form den förekommer på huden ska studeras, genom att använda en hudtvättmetod och genom att tejpa huden. Med kemisk analys ges halten på huden och via mikroskopi av tejperna kan partiklar på huden studeras. Urinprover kommer att samlas in som mått på upptag av metall. Den beskrivning av verkligheten som studien ger, utgör en värdefull bas för fortsatta studier av metall-hudinteraktion och hudupptag på laboratoriet.

Samarbete med Avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap, KTH.

Finansiering

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, tidigare FAS)

Kontaktperson

Anneli Julander