Skip to main content

Projekt: Chefer i skottlinjen. En studie av chefer som blivit utsatta för mobbning samt/eller chefer som blivit anklagade för att mobba.

Bakgrund

Mobbning på arbetsplatsen lyfts ofta fram i den offentliga debatten, eftersom det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och i förlängningen ett samhällsproblem. Tidigare forskning kring mobbning har mestadels varit fokuserat på ”nedåtgående mobbning”, d.v.s. chef utsätter medarbetare för mobbning, och till viss del på ”horisontell mobbning”, d.v.s. kollega utsätter annan kollega för mobbning. Således är lite känt om chefer som är mobbade av sin anställda, en process som kan beskrivas som ”uppåtgående mobbning”. Trots begränsad forskning kring ”uppåtgående mobbning” förefaller det råda enighet i litteraturen om att chefer verkligen kan bli föremål för mobbning på arbetsplatsen från deras medarbetare.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka mobbning från chefsperspektiv. Eftersom det finns endast fåtal studier där fokus ligger på chefsperspektivitet kommer första delen av projektet bestå av att använda befintligt registerdata för att ta fram uppgifter om chefer som blivit utsatta för mobbning. I den andra delen av projektet kommer intervjuer att göras för att fördjupa kunskapen om hur chefer som själva blivit utsatta för mobbning eller som blivit anklagade och utredda för att ha utsatt en eller flera medarbetare för mobbning upplever och hanterar en sådan situation.

Metod

Källmaterialet i denna tvärsnittsstudie är mycket stort och omfattar ca: 250 000 individer varav ca 30 000 är chefer. Den största delen av detta material består av registerdata insamlade inom AFA:s arbetsmiljöprogram Suntliv samt material insamlat inom uppdragsverksamhet från Karolinska Institutet (KI). Den andra delen av studien kommer att genomföras med hjälp av en kvalitativ metod för att utforska och beskriva hur chefer som själva blivit utsatta för mobbning eller blivit anklagade och utredda för att ha utsatt en eller flera medarbetare för mobbning upplever och hanterar en sådan situation. Omkring 15 chefer kommer att delta i individuella semistrukturerade intervjuer.

Resultat

Publikationer

Rapport: Chefer i skottlinjen! En studie av chefer som blivit utsatta för mobbning eller anklagade för att ha mobbat.

Länkar

Artikel i DN 180429: Forskaren: ”Mobbning på jobbet måste stoppas direkt”

Atikel i DN 180401: Många statligt anställda mobbar och trakasserar sina chefer

Seminarium AFA: Otydlig organisation kan leda till att chefer blir mobbade

Finansiär

AFA Försäkring

Kontaktperson

Docent

Christina Björklund

Telefon: 08-524 852 63
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Christina.Bjorklund@ki.se

Läs intervjuer med Christina Björklund angående studien på suntliv.nu och i tidningen Kollega.