Skip to main content

Projekt: Att mäta ekonomiska effekter av preventiva insatser på arbetsplatser

Bakgrund

Arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet är stora problem i många organisationer och leder till omfattande kostnader. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har uppskattat att cirka 4 procent av världens årliga BNP går förlorad på grund av arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet.

Varför är det viktigt att räkna på ohälsa och effekter av insatser?
Ekonomiska incitament är viktiga för många företag i beslut om att genomföra arbetsmiljö- och hälsoförbättrande insatser på arbetsplatsen. Det finns i dagsläget begränsad kunskap om hur arbetsmiljö och hälsa påverkar företagens produktion och om förebyggande insatser på arbetsplatser är kostnadseffektiva.

Övergripande syfte

Att ta fram en modell för att beräkna den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser på arbetsplatser samt att öka kunskapen om arbetsmiljön och hälsans betydelse för företagets produktion.

Projektets olika delar

  • Mäta hur ohälsa och arbetsmiljöproblem påverkar företags produktion i olika yrkesgrupper – chefers skattning (delstudie 1).
  • Validera ett mått för att mäta produktionsbortfall (delstudie 2).
  • Utveckla en kalkylmall som kan användas för att utvärdera effekter av preventiva insatser på arbetsplatser (delstudie 3).

Genomförande

Delstudie 1

Chefer skattar olika yrkesgruppers prestation utifrån en enkät utvecklad utifrån en amerikansk forskningsstudie. En pilotgrupp av chefer har besvarat enkäten under våren 2014.

Delstudie 2

Anställda på ett företag besvarar vid upprepade tillfällen frågor om dess arbetsmiljö, hälsa och produktionsbortfall. I samband med detta samlas produktionsdata in löpande från företaget under studietiden (12 månader).

Delstudie 3

Kalkylmodellen tas fram i kombination utifrån resultatet av delstudie 1 och 2 i kombination med en omfattande litteratursökning. Kalkylmallen testas sedan i samråd med ekonomer och personer i HR-funktion i relevanta organisationer för att säkerställa den praktiska tillämpbarheten.

Finansiär

AFA Försäkring

Kontakt