Skip to main content

Projekt: Anställdas preferenser för fysisk aktivitet som strategi för hantering av ländryggsbesvär

Bakgrund

Fysisk träning har varit en av de konventionella förebyggande strategierna för att hantera ländryggsbesvär. Det har visat sig att personers preferenser för träning och fysisk aktivitet är associerat med följsamhet och effekt av behandling. Trots detta har det inte gjorts några svenska eller internationella studier som undersöker individens preferenser för olika träningsprogram för förebyggande av ländryggsbesvär, eller styrkan i deras föredragna val. Kunskap om detta är viktigt för att stödja arbetsgivare i att välja vilka insatser som det lönar sig att investera i utifrån perspektivet att anställda faktiskt antar erbjudandet om träning och på så sätt förbättrar möjligheten till god rygghälsa.

Syfte

Syftet med studien är att identifiera vilka typer av träningsegenskaper (såsom intensitet, frekvens, närheten till träningsplats, incitament till träning) som har bäst förutsättningar att locka anställda att använda träning för att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär och därmed stödja anställda med ryggbesvär att börja träna eller förbättra möjligheten att träna.

Frågeställningar

  1. Vilka egenskaper vid träningsprogram föredras av anställda med ländryggsbesvär?
  2. Hur stor vikt lägger individer vid olika egenskaper av ett träningsprogram?

Metod

Deltagarna kommer att uppmanas att ange en preferens för träningsprogram genom att välja mellan två olika träningsprogram som skapats av ”Conjoint Survey Design” – ett verktyg med en randomiserad design. Huvudsakligt mått är de anställdas preferenser för egenskaperna (dvs. typ av träning, utformning av träning, intensitet samt frekvens, och plats) av träningsprogramen. En webbaserad enkät kommer att användas för insamling av uppgifterna om t.ex. hälsa hos de anställda. En random effekt probit regressionsmodell kommer att användas för att uppskatta styrkan i preferenser och hur respondentens preferenser varierar för de egenskaperna som beskrivs i träningsprogrammen.

Förväntat resultat

Studien kommer att bidra till kunskapsutveckling av träningsinterventioner som bygger på personers preferenser vilket kan maximera behandlingsresultaten vid interventioner på arbetsplatsen. Kunskap om anställdas preferenser kommer att öka möjligheterna för arbetsgivare, forskare och kliniker att utforma ännu effektivare träningsprogram för att stödja anställda i att förebygga återkommande ländryggsbesvär.

Kontakt

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Irene.Jensen@ki.se