Skip to main content

PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)

Kontaktperson vid IMM: Kristian Dreij

Bakgrund

PAH utgör en stor grupp av ämnen som bildas vid ofullständig förbränning. Småskalig vedeldning och vägtrafik är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i Sverige. På Hornsgatan i Stockholm varierar halterna av 14 uppmätta PAH mellan 100 och 200 ng/m3, där fenantren är den som finns i högst koncentration. Halten av bens[a]pyren har legat mellan 1 och 2 ng/m3 under 90-talet utan att uppvisa någon trend. Bakgrundshalterna av PAH i södra Sverige är ca 5 ng/m3.

Bedömning av hälsoeffekter

Det är sedan länge känt att exponering för förbränningsprodukter som sot och tjära, som innehåller PAH i varierande utsträckning, kan medföra en ökad risk för cancer.

Rekommenderade riktvärden

Kvantitativa cancerriskuppskattningar av PAH är mycket osäkra, eftersom underlaget är ofullständigt och problemet komplext. En äldre epidemiologisk studie som visat en förhöjd lungcancerrisk hos koksverksarbetare är fortfarande det bästa underlaget. Enligt WHO:s Air Quality Guidelines for Europe, så skulle linjär extrapolering av den beräknade risken till låga doser innebära en livstidsrisk vid kontinuerlig exponering på 9 x10-5 per ng/m3 av bens[a]pyren. En livslång exponering av bens[a]pyren vid halten 0,1 ng/m3 skulle alltså motsvara en riskökning med 1 fall per 100.000 exponerade. Denna halt rekommenderas som hälsobaserat riktvärde.

Fluoranten förekommer i ungefär 10 ggr högre koncentration än bens[a]pyren i utomhusluft i Sverige. Eftersom dess cancerframkallande aktivitet har uppskattats vara ungefär 20 ggr lägre än den för bens[a]pyren, så rekommenderas ett riktvärde för fluoranten på 2 ng/m3.

Andra PAH som rekommenderas att ingå i mätningar av utomhusluft är fenantren, metylerade fenantrener/antracener och pyren eftersom de finns i höga koncentrationer, samt PAH med högre molekylvikt såsom dibens[a,h]antracen, bens[b och k]fluoranten och indeno[1,2,3-cd]pyren eftersom de är cancerframkallande. De två sistnämnda är också indikatorer på bensinavgaser. Tillkommande källspecifika indikatorer kan vara bens[ghi]perylen för bensinbilar, reten för vedförbränning samt dibensotiofen och bensonaftotiofen för svavelinnehållande bränslen.

Mer information

Cancer risk assessment, indicators, and guidelines for polycyclic aromatic hydrocarbons in the ambient air. Environmental Health Perspectives volume 110, suppl. 3, sid. 451-488, 2002.

(Boström C-E, Gerde P, Hanberg A, Jernström B, Johansson C, Kyrklund T, Rannug A, Törnqvist M, Victorin K, Westerholm R)