Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholm

Inomhusmiljön på förskolor kan vara viktig för barns exponering för miljögifter men är relativt outforskad ur kemikaliesynpunkt. Studier har visat att damm och luftpartiklar är en viktig källa för exponering av toxiska ämnen.

Bidrag från utomhusmiljön tex. mängd och typ av trafik till inomhusmiljön är inte väl studerat. En grupp av sådana ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som visats kunna orsaka både cancer, hjärt-kärl-sjukdomar samt påverka den mentala utvecklingen av barn.

Projektet kommer att bestämma nivåerna av PAH i inomhusluft vid förskolor i Stockholm och därmed ge en uppfattning om barns exponering för miljökemikalier. Dessutom kommer PAH att bestämmas i utomhusluften vid förskolorna. Detta leder till att vi kommer kunna korrelera inom- och utomhusnivåerna för att undersöka hur mycket utomhusmiljön påverkar inomhusmiljön samt för att se om nivåerna är högre eller lägre inomhus. Provtagning kommer att ske vid 5-10 förskolor och kan på så sätt ses som ett pilotprojekt. Detta projekt kompletterar också flera studier av barns kemikalieexponering.

Ett utökat antal PAH kommer att bestämmas motiverat av våra och andras studier som visat att bara mäta PAH markören bens(a)pyren troligen leder till en underskattning av risk. Analyserna kommer även inkludera de högt potenta dibenspyrenerna som vi tidigare visat utgör ett stort bidrag till hälsoeffekter av PAH i luft. Våra resultat kommer även att kunna korreleras till nivåer av andra kemikalier i förskolemiljön. Potensen och därmed cancerrisken av proverna studeras genom in vitro testning och användning av sk. mixture potency factors framtagna på IMM. Eftersom PAHer existerar som komplexa blandningar kommer också eventuella samverkanseffekter att studeras.

Resultaten kommer leda till ny och ökad kunskap om exponeringssituationen för barn i Stockholm och därmed en förbättrad riskbedömning av exponering för miljökemikalier.

Projektet är interdisciplinärt och genomförs i ett samarbete mellan miljömedicinska forskare vid IMM, Karolinska Institutet (Kristian Dreij and Ulla Stenius), analytiska kemister vid Stockholm Universitet (Ioannis Sadiktsis, Hwanmi Lim och Roger Westerholm) och exponeringsbedömare vid Karolinska Institutet (Marika Berglund).

Kontaktperson

Kristian Dreij

Telefon:08-524 875 66

Enhet:Biokemisk toxikologi

E-post:Kristian.Dreij@ki.se

 

Finansiering

  • Stockholm läns landsting Miljöanslag 2016-2018 LÄNK
  • Karolinska Institutet
  • Stockholms Universitet