Skip to main content

Matematisk dos-effektanalys

För att bedöma riskerna med kemikalier behövs, förutom kunskap om vilka effekter ämnet kan orsaka och vilken exponering som förekommer, även vetskap om dos-effektsambanden. Vid vilken dos börjar olika effekter uppkomma? Vi utvecklar och använder matematiska metoder för att beskriva dessa samband, s.k. Benchmarkdosmetodik (BMD).

Användningen av BMD ökar hela tiden i takt med att lagstiftning och riktlinjer uppdateras. Designen av toxikologiska studier har dock inte förändrats, utan är fortfarande optimerat för klassiska statistiska metoder, som jämförande av medelvärden med t-test. Vår forskning kring BMD fokuserar på hur de nya statistiska metoderna skulle kunna användas för att minska antalet försöksdjur. Vi vill ta reda på hur stor denna potential är och hur man konkret kan minska antalet försöksdjur genom att planera försöken på ett smartare sätt. Målet är att minimera det totala antalet djur och särskilt de antal djur som utsätts för höga doser, utan att man försämrar möjligheten att bedöma hälsoriskerna. Projektet bygger på matematiska simuleringar som vi sedan jämför med resultat från riktiga toxikologiska tester som finns redovisade i den vetenskapliga litteraturen.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontaktperson

Forskare

Mattias Öberg

Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Mattias.Oberg@ki.se